header.jpg
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България”
Отворена е Процедура BG05M9OP001-3.019 “Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставянето на младежки услуги в България” по Приоритетна ос № 3 „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканата има национален обхват. Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България. Основната цел на операцията е подобряването на достъпността, ефективността и качеството на младежките услуги чрез разработването, внедряването и утвърждаването на стандарти за качество им и разработване на обективни показатели за ефективността им, отчитайки крайният резултат за младия човек от ползването им. По прцедурата ще бъдат разработени стандарти за младежки услуги, като например: младежка работа; младежки работник; младежки център; младежка дейност; младежко доброволчество; младежко пространство; младежка организация; младежко обединение; младежко представителство; младежко обучение; младежка акция/кампания; младежка инициатива и/или други. Специфичните цели на операцията са: разработване на минимални стандарти, гарантиращи еднаквост на качеството при предоставянето на услугите, водещо до реални знания, умения и компетенции, изграждане на ефективна система за оценка и контрол на тяхното качество; създаване на дългосрочна и единна организация на финансирането на младежките услугите, въвеждането на гъвкави модели на финансиране и остойностяване на младежките услуги; утвърждаване на стандартите и прилагането им при апробирането на младежки услуги в рамките на изпълнение на проекта, които стандарти впоследствие, след отчитане на резултатите от проекта, да залегнат нормативната уредба, регламентираща услугите, които се предоставят на младежи на възраст 15-29 години, водещи до подобряване на процесите на планиране, управление и актуализиране на младежките политиките; апробиране на разработените стандарти за младежките услуги. Краен срок за кандидатстване: 12 март 2019г.
Източник: ИСУН 2020
Покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020
На 7 януари 2019 г. стартира втора, последна за периода 2014 – 2020 г., покана за набиране на проектни предложения за Мрежи за планиране на действия по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена до 17 април 2019 г. 15:00 CET. Очаква се да бъдат одобрени за финансиране до 23 проектни предложения за  Мрежи за планиране на действия. Основната цел на Мрежите за планиране на действията е да се подобри капацитетът на градовете да управляват устойчиви градски политики посредством интегрирани планове за действие. Партньорството за първа фаза (етап) на мрежите за планиране на действия трябва да включва минимум 7 и максимум 10 партньори от допустимите 28 държави от Европейския съюз, Норвегия и Швейцария. С поканата за Мрежи за планиране на действия програма УРБАКТ се стреми да осигури силно покритие на 10 тематични цели посочени по-долу. Кандидатите по втората покана се насърчават да включат в партньорските планове за действие и някоя от темите на Градския дневен ред на ЕС, в т.ч.: осигуряване на достъпни жилища, адаптиране към климатичните промени, интегриране на имигранти и бежанци, преход към дигитализация, градска беднота, намиране на решения за устойчиво ползване на земята и природата, работни позиции и умения, качество на въздуха, кръгова икономика (удължаване жизнения цикъл на продуктите), иновативни и отговорни обществени поръчки, устойчива градска мобилност, култура и културно наследство, енергиен преход и сигурност на обществените места. Проектите се одобряват и изпълняват в 2 фази с обща продължителност 30 месеца. Първата фаза продължава 6 месеца - от 2 септември 2019 г. до 2 март 2020 г. Втората фаза е с продължителност от 24 месеца от май 2020 г. до април 2022 г. Преминаването от фаза 1 към фаза 2 не е автоматично. За всяка фаза е предвиден процес на кандидатстване и одобряване. Допустимият максимален бюджет за един проект за мрежа за планиране на действия е 750 000 евро общо за първа и втора фаза. Първоначалният бюджет отпускан за първа фаза на проекта не трябва да надвишава  150 000 евро. Партньорите в проекти от по-слабо развитите региони, включително регионите в България, се съфинансират  85% от ЕФРР. Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която е определена за Национален орган по Програма УРБАКТ ІІІ 2014-2020, ще сключва договори за предоставяне на национално съфинасиране в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти и ще определя контрольори за извършване на верификация на разходите на българските партньори.
 Източник: www.eufunds.bg
ФОНДОВЕТЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ОБЯВИХА ПОКАНИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти за финансиране чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР, в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 . Общият ресурс, предоставен по програмата на Фондовете за градско развитие за инвестиране в проекти по двете оси, възлиза на 320,2 млн. лв., към който Фондовете добавят и собствен ресурс в размер на 222,1 млн. лв. Направленията за инвестиране от Фондовете за градско развитие обхващат: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Кандидатстването за подкрепа се извършва пред съответния финансов посредник – Фонд за градско развитие. Повече информация относно обхвата на мерките за финансиране, механизма на инвестиране, допустимия териториален обхват и допустимите крайни получатели, са посочени в обявените от Фондовете покани, публикувани на следните линкове: „Регионален фонд за градско развитие“ АД (ФГР за Северна България) http://jessicafund.bg/bg/wp-content/uploads/sites/2/2019/01/call_for_proposals.pdf
ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ (ФГР за гр. София и Южна България) https://www.citiesfund.bg/files/custom/Invitation.pdf
 Източник: www.eufunds.bg
Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 687 250 лева. Допустими по процедурата са проекти, включващи следната дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите. Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.05.2019 г.
Източник: ИСУН 2020
Механизъм за свързаност на Европа отваря покана за подаване на проектни предложения в областта на транспорта
Поканата за представяне на предложения за МСЕ за 2019 г. беше публикувана на 5 декември 2018 г. и открита за кандидатстване на 8 януари 2019 г. Този механизъм осигурява 100 милиона евро финансиране за проекти от общ интерес в транспортния сектор. Краен срок: 24 април 2019 г. в 17:00 часа брюкселско време. INEA, заедно с Европейската комисия, организираха информационен ден на 17 януари 2019 г., в който бяха представени политическите приоритети и съдържанието на поканата за 2019 година. Информационният ден също така предостави на участниците практическа информация за това как да се подготви успешно предложение, както и друга основна информация, свързана с процеса на кандидатстване и оценка. Повече информация може да откриете тук.
Източник: Европейска комисия

Статистика

Брой прегледи на статиите
335639