header.jpg

Индикативна годишна работна програма по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 година

В периода януари – февруари 2017 г. се предвижда да бъде отворен прием на проекти по мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма (ТПП) за развитие на малки земеделски стопанства“. Кандидатите по мярка 4.1.2 към ТПП трябва да са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем и да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Вторият за програмния период прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е планиран за февруари-март 2017 г.

Проекти по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ ще се приемат през юли 2017 г.

Проекти по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ще бъдат приемани през ноември 2017 година.

Очаква се през октомври 2017 година, да бъдат отворени за кандидатстване три мерки, насочени към частни бенефициенти, както следва:

– Мярка 8.3 „ Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“;
– Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.

Източник: http://evroprogrami.com/grafik-za-priem-na-proekti-po-merkite-po-prsr-za-2017-g/


 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246636