header.jpg

Стартира процедура "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 1, 3 и 6 посредством процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”. Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%) е в размер на 30 000 000 лв. Като 85%(25 500 000лв.) от Европейския социален фонд, а останалите 15%(4 500 000лв.) са национално съфинансиране. Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лв.
Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.
По програмата може да кандидатства всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон, развиващо своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:
• Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
• Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
• Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017 г.

Източник: www.esf.bg


 

 

Статистика

Брой прегледи на статиите
246637