header.jpg
"Родители в заетост" - процедура по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Процедурата „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години така, че да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. Същевременно ще се даде възможност на безработни лица да бъдат наети да осигурят грижа и да отглеждат малки деца. От услугите могат да се възползват заети родители в болничен или отпуск за отглеждане на дете и безработни родители, чийто деца не са записани в детско заведение. Като резултат операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 20 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта.  Целите на операцията са насочени към осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост набезработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Целите се обвързват и с улесняване достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат малки деца посредством осигуряване на предпоставки за запазване равнището на тяхната трудова и икономическа активност, заетост и доходи. Операцията ще окаже положителен ефект чрез запазване качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, посредством превенция на отсъствието им от пазара на труда. Операцията също цели създаване на условия и предпоставки за включване в заетост на безработни родители, които са възпрепятствани при намиране на подходяща работа, поради отглеждането на малкото/ките си дете/деца. По този начин ще се насърчи равния им достъп до заетост и работни места.
Източник: www.esf.bg

Статистика

Брой прегледи на статиите
283138