1993/2018 – 25 години единен вътрешен пазар

1993/2018 – 25 години единен вътрешен пазар
Едно от най-големите постижения на Европейския съюз е Единният вътрешен пазар. Това е възможноста на хора, стоки, услуги и капитали да се движат, благодарение на Договора за ЕС, напълно свободно в държавите-членки. След като има единен пазар, той работи по-добре, когато всички използват еднаква валута. Поради тази причина се създава еврото, което днес се използва от 19 страни от ЕС – еврозона. Създаването на единния пазар бележи нарастване на неговите потребители, увеличаване на транграничната търговия, икономиката на Ес е с най-големия БВП, както и най-големият износител и вносител на фуражи и храни в света.  Единният пазар съществува, за да бъде от полза на 500-те потребители в ЕС, които имат право да купуват стоки и услуги от всеки предлагащ ги, при едни и същи условия и договорни задължения. А това от своя страна засилва стимулирането на конкуренцията, иновациите и растежа. Ползите от единния пазар са много – например ползите от единен пазар на цифровите технологии, както и при енергийния пазар, възможността за работа у учене навсякъде в ЕС, ползите за европейските компании, устойчивост и безопастност на много произвеждани продукти, защита на иновациите. Европейските институции не спират да търсят начини и предприемат конкретни мерски за подобряването на европейския единен пазар, тъй като въпреки многото си ползи, съществуват и някои проспуски, най-вече в областта на услугите, цифровата сфера и енергетиката. Като цяло европейските граждани са доволни от това, което единният пазар предлага, тъй като има по-голям ибор на продукти, повече работни места, но от друга страна повече от една трета от евроепйците не рабират този пазар и го възприемат като полезен само за големите компании. Европейската комисия както и другите институции на ЕС не спират да работят в полза на това минусите на единния пазар да бъдат преодоляни чрез правилно прилагане на съществуващото законодателство от страните членки. Единият пазар разполага със скрит потенциал като двигател за растеж и всички биха били облагодетелствани от неговото добро функциониране. Да се поздравим с 25 години свободно движение и възможности!
Източник: Европейска комисия