Как се прилага Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.?

Как се прилага Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.?
 
Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. В доклада специално  внимание се обръща  на инициативите, които са предприети от ЕС през 2016 г. за стабилизиране  на основните права.Той  разглежда метода , по който  правата са били прилагани на практика  в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.

Вера Йоурова, която е  комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“
Докладът е публикуван на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189 
 
Източник: Европейска комисия