Науката и иновациите са водещи приоритетни области в първия стратегически план по „Хоризонт Европа“ 2021-2027

Науката и иновациите са водещи приоритетни области в първия стратегически план по "Хоризонт Европа" 2021-2027
 

На 15 март Европейската комисия прие първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ – новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации в размер на 95.5 милиарда евро. Той гарантира, че действията на ЕС в областта на научните изследвания и иновации допринасят за възстановяването от последиците на пандемията, за екологичния и цифровия преход и постигане на по-устойчиви икономики и общества.
 
„Приоритетите, определени в стратегическия план, ще бъдат изпълнени чрез работната програма на „Хоризонт Европа“, която ще представим през следващите седмици. Тя ще съдържа подробна информация за финансирането на научноизследователски и иновационни дейности чрез покани за представяне на предложения. Целта е инвестициите в научни изследвания и иновации да допринесат за устойчив процес на възстановяване и отговор на предизвикателствата свързани с екологичния и цифровия преход“, коментира Мария Габриел.
 

Стратегическият план определя четири основни насоки за инвестициите в научни изследвания и иновации. На първо място, това е постигане на стратегическа автономност чрез разработването на ключови цифрови, базови и нововъзникващи технологии, както и вериги за създаване на стойност. Втората основна област за инвестиране е насочена към възстановяване на биологичното разнообразие. Третата стратегическа област е превръщането на Европа в първата цифрова, кръгова и неутрална по отношение на климата икономика. Създаване на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество е четвъртата област на инвестиране. Международното сътрудничество е от съществено значение за справянето с глобалните предизвикателства и е в основата и на четирите насоки.
 
Стратегическият план също така дефинира европейските партньорства и мисиите по „Хоризонт Европа“.  Партньорствата ще обхванат ключови области като енергетика, транспорт, биологично разнообразие, здравеопазване, храни, кръгова икономика, и ще допълнят десетте институционализирани партньорства, които българският еврокомисар предложи през февруари. Европейските мисии ще допринесат за постигането на амбициозни цели до 2030 година, като спасени 3 милиона живота от ракови заболявания, 100 климатично-неутрални градове, чисти океани, морета и вътрешни води, здравословни почви и храни.

 
„Стратегическият план е нов подход по програма „Хоризонт Европа“. Той предоставя рамка за висококачествени научни изследвания и иновации, основани на високи постижение. Чрез него идентифицираме стратегическите насоки за инвестиции през първите четири години, така че да отговорим ефективно на предизвикателствата. Tой бе изготвен в резултат на широк процес на съвместно проектиране с участието на Европейския парламент, държавите членки, заинтересованите страни и европейските граждани. Благодарение на получените над 8000 предложения и становища ние насочваме инвестициите към тези приоритетни области, където можем да осигурим възможно най-голямо въздействие и ефективност“, заяви Мария Габриел.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Аудио-визуална служба на Европейската комисия 
Фотограф: Дати Бендо