Превод и разпространение на европейска художествена литература 2021 – затворена

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-LIT
Краен срок: 30/09/2021 18:00
Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне културното и езиково многообразие в Европа, да се насърчи транснационалното разпространение на високохудожествени литературни произведения, и по-специално да се насърчат преводите от по-малко използвани езици на английски, немски, френски, испански и италиански, както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови читателски общности. Отворената покана ще подкрепи около 40 проекта, изпълнявани от една организация (моно бенефициент), или от група организации (мулти бенефициент). Всеки проект трябва да представя издателска и промоционална стратегия, обхващаща пакет от най-малко 5 допустими художествени произведения, преведени от и на допустими езици. Дейностите могат да включват специални събития и дейности за маркетинг/разпространение, организирани за популяризирането на преведените произведения на художествената литература в ЕС и извън него, включително цифрови рекламни инструменти и представяне на автори на панаири на книгата и литературни фестивали.
Допустимите кандидати са издателства и издателски къщи, които трябва да са регистрирани в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Издателствата трябва да са правни субекти и да осъществяват дейност в издателския сектор от най-малко две години към датата на крайния срок за подаване на заявления по проекта си. Физически лица не могат да кандидатстват за финансиране по отворената покана „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“.Общият бюджет на отворената програма е на стойност 5 000 000 евро. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:
Категория 1: Малки проекти
Предлагат превод на до десет различни произведения. Максималното финансиране на малък проект е до 100 000 евро.
Категория 2: Средни проекти
Предлагат превод на до двадесет различни произведения. Максималното финансиране на среден проект е до 200 000 евро.
Категория 3: Големи проекти
Предлагат превод на минимум двадесет и една различни книги. Максималното финансиране на голям проект е до 300 000 евро.
Безвъзмездното финансиране на всеки проект представлява не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране. Продължителността на проекта трябва да е максимум три години (36 месеца).
Повече информация, ще намерите тук.

Източник: Европейска комисия