Покана за представяне на предложения за 2021 г. Многонационални програми – затворена

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 г. – МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства от ЕС за действия в областта на мерките за информиране и насърчаване, свързани с европейските селскостопански продукти (програма AGRIP), прилагани на вътрешния пазар и в трети държави чрез многонационални програми 

Поканата обхваща следните ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2021 Г. МНОГОНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

Покана за представяне на предложения за безвъзмездни средстваот ЕС за действия в областта на мерките за информиране и насърчаване, свързани с европейските селскостопански продукти (програма AGRIP), прилагани на вътрешния пазар и в трети държави чрез многонационални програми 
Поканата обхваща следните четири теми на вътрешния пазар: 
 • AGRIP-MULTI-2021-IM (тема 1) — вътрешен пазар
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC (тема 2) — вътрешен пазар
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE (тема 3) — вътрешен пазар
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET (тема 4) — вътрешен пазар 
В допълнение, тя се отнася също така за следните две теми в трети държави: 
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL (тема 5) — трети държави 
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC (тема 6) — трети държави
Общата цел на програма AGRIP е да се подобри конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС. Конкретните цели на тази програма са: (a) повишаване на осведомеността относно качествата на селскостопанските продукти от ЕС и относно високите стандарти, приложими към производствените методи в Съюза (b) повишаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от ЕС и подобряване на репутацията им както в рамките на ЕС, така и извън него (c) повишаване на осведомеността за схемите за качество на ЕС и на тяхната разпознаваемост (d) увеличаване на пазарния дял на селскостопанските продукти и на някои хранителни продукти от ЕС, като се обръща специално внимание на онези пазари в трети държави, които имат най-голям потенциал за растеж (e) възстановяване на нормалните пазарни условия в случай на сериозни смущения на пазара, загуба на доверието на потребителите или други специфични проблеми.
Цели, поставени за отделните теми:
 • AGRIP-MULTI-2021-IM – Целта е да се повиши осведомеността за схемите за качество на Съюза и тяхната разпознаваемост, и по-конкретно: (a) схеми за качество: защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) и незадължителни термини за качество; (b) графичният символ за висококачествени селскостопански продукти, специфични за най-отдалечените региони на Съюза. Един от очакваните резултати е повишаване на степента на разпознаване от европейските потребители на графичния символ, свързан със схемите за качество на Съюза. Очакваното крайно въздействие е повишаване на осведомеността за схемите за качество на Съюза и на конкурентоспособността и потреблението на продукти на хранително-вкусовата промишленост на Съюза, регистрирани по схема за качество на Съюза, подобряване на разпознаваемостта им и увеличаване на пазарния им дял. 
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC – Целта е да се повиши осведомеността за схемите за качеството на Съюза във връзка с биологичното производство и на тяхната разпознаваемост. Програми за информиране относно схемата за качеството на Съюза във връзка с метода на биологично производство и нейното популяризиране следва да са главен приоритет на вътрешния пазар, тъй като тази схема предоставя на потребителите гаранции относно устойчивостта, качеството и характеристиките на продукта и на използвания производствен процес, относно ползите за околната среда, които генерира тя, осигурява добавена стойност за съответните продукти и подобрява възможностите за тяхната пазарна реализация. Един от очакваните резултати е допълнително повишаване на степента на разпознаване от европейските потребители на графичния символ на ЕС за биологично земеделие. 
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE – Действията следва да изтъкват устойчивостта на селското стопанство в ЕС, като подчертават благоприятната му роля за действията в областта на климата и околната среда. При действията следва да се посочва как насърчаваният(ите) продукт(и) и методът(ите) на производството му(им) допринасят за: (а) смекчаване на изменението на климата (напр. намаляване на емисиите на парникови газове) и/или адаптацията към това изменение (напр. пестене на вода, култури и сортове, устойчиви на климатични условия) и (b) поне едно от следните: (i) опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на природни ресурси (напр. дивата фауна, ландшафта, генетичните ресурси); (ii) устойчиво управление на водите (напр. ефективно използване на водите, намаляване на високите нива на хранителните вещества или пестицидите); (iii) устойчиво управление на почвите (напр. контрол на ерозията; баланс на хранителните вещества; предотвратяване на повишаването на киселинното съдържание, засоляването, намаляване на пестицидите); (iv) устойчиви, ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод методи на животновъдно производство; (v) намаляване на употребата на антимикробни средства; (vi) намаляване на загубата и разхищението на храни; (vii) устойчиво потребление; (viii) хуманно отношение към животните. Очакваното крайно въздействие е да се повишат конкурентоспособността и консумацията на съответните плодове и зеленчуци с произход от ЕС, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял. 
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL – Програмите за информиране и насърчаване трябва да са насочени към една или няколко трети държави. Целите на тези програми следва да отговарят на общите и специфичните цели, посочени в член 2 и на целите, изброени в член 3 на Регламент (ЕС) № 1144/2014, като изтъкват особените характеристики на селскостопанските производствени методи в Съюза, по-специално от гледна точка на безопасността на храните, проследимостта, автентичността, етикетирането, аспектите, свързани с хранителната стойност и опазването на здравето, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и устойчивостта, както и характеристиките на селскостопанските и хранителните продукти, по-специално от гледна точка на тяхното качество, вкус, разнообразие или традиции. Очакваното крайно въздействие е повишаване на конкурентоспособността и потреблението на продукти на хранителновкусовата промишленост на Съюза, подобряване на разпознаваемостта им и увеличаване на пазарния им дял в държавите, към които са насочени програмите. 
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC –  Целта е да се повиши осведомеността за схемата за качеството на Съюза във връзка с биологичното производство в която и да е трета държава и на нейната разпознаваемост. Програми за информиране относно схемата за качеството на Съюза във връзка с метода на биологично производство и нейното популяризиране следва да са главен приоритет, тъй като тази схема предоставя на потребителите гаранции относно качеството и характеристиките на продукта и на използвания производствен процес, както и относно ползите за околната среда, които генерира тя, осигурява добавена стойност за съответните продукти и подобрява възможностите за тяхната пазарна реализация. Очакваното крайно въздействие е да се повиши осведомеността за схемата за качеството на Съюза във връзка с биологичното производство и да се повишат конкурентоспособността и потреблението на съответните биологични продукти, да се подобри разпознаваемостта им и да се увеличи пазарният им дял. Дейности, които могат да бъдат финансирани 
Наличният бюджет по отделните теми е:
 • AGRIP-MULTI-2021-IM – 4 200 000 EUR
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC – 17 000 000 EUR
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE – 12 000 000 EUR
 • AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER DIET – 10 000 000 EUR
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL – 25 200 000 EUR – за трети страни
 • AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC – 14 000 000 EUR – за трети страни
График и срокове:
Откриване на процедурата по поканата за представяне на предложения: 28 януари 2021 г. 
Краен срок за подаване на оферти: 28 април 2021 г. — 17,00 ч. ЦЕВ (централноевропейско време) (Брюксел) 
Оценяване: април—септември 2021 г. 
Информация относно резултатите от оценката: септември 2021 г. 
Подписване на споразумението за предоставяне на безвъзмездни средства: януари 2022 г.
Предложенията трябва да бъдат подадени преди крайния срок на поканата за представяне на предложения (вж. раздел 3 от графика). Предложенията трябва да бъдат подавани по електронен път чрез системата за кандидатстване по електронен път на портала за финансиране и обществени поръчки (достъпна на тематичната страница на уебсайта в раздел Търсене на финансиране и обществени поръчки). НЕ е възможно подаване на предложения на хартиен носител. Предложенията (включително приложенията и придружаващите документи) трябва да бъдат подадени, като се използват формулярите, предоставени в самата система за кандидатстване ( НЕ документите, достъпни на тематичната страница на уебсайта — те са само с информативна цел). Предложенията трябва да бъдат завършени и да съдържат всички части и задължителните приложения и придружаващите документи.
Допустими кандидати:
– юридически лица (публични или частни органи) — установени в държава — членка на ЕС
– браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка; 
– браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;
– организации на производители или асоциации на организации на производители;
– органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги популяризират и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.
Допустимост на предложенията
Предложенията трябва да бъдат подадени преди крайния срок на поканата за представяне на предложения (вж. раздел 3 от графика). Предложенията трябва да бъдат подавани по електронен път чрез системата за кандидатстване по електронен път на портала за финансиране и обществени поръчки (достъпна на тематичната страница на уебсайта в раздел Търсене на финансиране и обществени поръчки). НЕ е възможно подаване на предложения на хартиен носител. Предложенията (включително приложенията и придружаващите документи) трябва да бъдат подадени, като се използват формулярите, предоставени в самата система за кандидатстване (документите, достъпни на тематичната страница на уебсайта — те са само с информативна цел). Предложенията трябва да бъдат завършени и да съдържат всички части и задължителните приложения и придружаващите документи.
Допустими кандидати:
– юридически лица (публични или частни органи) — установени в държава — членка на ЕС
– браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка; 
– браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;
– организации на производители или асоциации на организации на производители;
– органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги популяризират и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.
Повече информация за тази и други възможности за финансиране ще откриете в страницата на Министерство на земеделието Промоции на земеделски продукти | Министерство на земеделието, храните и горите (government.bg) или на  Funding & tenders (europa.eu)

 

опустими кандидати:
– юридически лица (публични или частни органи) — установени в държава — членка на ЕС
– браншови или междубраншови организации, установени в държава членка и представителни за съответния сектор или сектори в тази държава членка;
– браншови или междубраншови организации на Съюза, представителни за съответния сектор или сектори на равнището на Съюза;
– организации на производители или асоциации на организации на производители;
– органи на хранително-вкусовия сектор, чиято цел и дейност е да предоставят информация за селскостопанските продукти и да ги популяризират и на които съответната държава членка е възложила ясно определени задачи, свързани с обществени услуги в тази област; тези органи трябва да са законно създадени във въпросната държава членка най-малко две години преди датата на поканата за представяне на предложения, посочена в член 8, параграф 2.