2022 ще бъде годината на европейската младеж и Комисията стартира подготовката в тази насока

Председателят на ЕК Фон дер Лайен обяви в речта си за състоянието на Съюза през 2021 г., че следващата 2022 година ще бъде Европейска година на младежта. Европа се нуждае от визията, ангажираността и участието на всички млади хора, за да изгради по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово. С настоящото предложение Европа се стреми да предостави на младите хора повече и по-добри възможности за бъдещето. Заедно с настоящото предложение Комисията публикува последния си доклад за младежта в ЕС, в който се прави преглед на положението на младите европейци по отношение на образованието, обучението, ученето, заетостта и гражданското и политическото участие. С Европейската година на младежта Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки, регионалните и местните власти, възнамерява да уважи и подкрепи поколението, което пожертва най-много по време на пандемията, като им даде нови надежди, сила и увереност в бъдещето чрез акцентиране върху ролята на екологичния и цифровия преход в предоставянето на обновени перспективи и възможности; да насърчи всички млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна; да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие. Европейската година на младежта ще върви ръка за ръка с успешното прилагане на NextGenerationEU за осигуряване на качествени работни места, образование и възможности за обучение; както и да почерпи вдъхновение от действията, визията и идеите на младите хора за по-нататъшно укрепване и освежаване на общия проект на ЕС въз основа на Конференцията за бъдещето на Европа. Понастоящем Комисията разработва своята програма за дейности и всички заинтересовани страни ще бъдат поканени да представят своите идеи и предложения. През следващите дни ще бъде стартирано специално проучване на Младежкия портал. Съвместно с други институции на ЕС, държавите членки, организации на гражданското общество и младите хора, през годината Комисията ще организира редица дейности на европейско, национално, регионално и местно равнище и ще обмисли нови инициативи. Обхватът на дейностите ще включва въпроси, които засягат предимно младите хора, като се следват приоритетите, посочени в целите за младежта, като равенство и приобщаване, устойчивост, психично здраве и благосъстояние и качествена заетост. Те ще включват млади хора извън ЕС. Комисията призова държавите членки да назначат национален координатор, който да отговаря за организирането на тяхното участие в Европейската година на младежта. Сега предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Парламента и Съвета, като се вземат предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. Очаква се проявите и дейностите да започнат през януари.
Източник: Европейска комисия