222 МИЛИОНА ЕВРО ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС

222 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ СЕ ОТПУСНАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ В РЕГИОНА НА РЕКА ДУНАВ
 
Нова "Програма за транснационално сътрудничество за региона на река Дунав“ на ЕС, която беше приета този месец ще подпомага  иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона на река Дунав, подобряване на свързаността и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика.
В рамките на програмата ще бъдат финансирани транснациоанални проекти за сътрудничество в съответствие с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за региона на река Дунав (EUSDR). Програмата покрива региони от 9 държави — членки на ЕС (Австрия, България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Германия, Румъния, Словакия и Словения), и 3 държави извън ЕС (Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора). След като бъде уредено финансирането от Европейския инструмент за съседство (ЕИС), Молдова и Украйна също ще отговарят на условията  за участие в тази програма.
Четири са тематичните приоритети на Програмата за региона на река Дунав:
1) Новаторски и социално отговорен Дунавски регион: насърчаване на иновациите, трансфера на знания и предприемачеството
2) Екологосъобразен Дунавски регион: опазване и управление на природните и културните ресурси
3) По-добри връзки и отговорност по отношение на енергетиката в Дунавския регион: развитие на устойчиви и сигурни транспортни системи, насърчаване на енергийната ефективност
4) Добре управляван Дунавски регион: подкрепа на изпълнението на стратегията на ЕС за региона на река Дунав и подобряване на правната и политическата рамка за справяне с основните предизвикателства пред обществото, като например политиките в областта на пазара на труда, образователните системи, демографските промени и т.н.
Управляващ орган на транснационалната програма за региона на река Дунав  е Службата за национално икономическо планиране в Будапеща. Финансирането на проектите ще бъде до 84 %.
За повече информация посетете следния интернет адрес: 
http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/