Конференция за Бъдещето на Европа: предстои третия граждански панел по въпросите на европейската демокрация и ценности

На 10-12 декември европейският граждански панел по въпросите на европейската демокрация, ценности и права, принципите на правовата държава, сигурността ще заседава за трети и последен път
Заседанието ще се проведе в Европейския университетски институт (ЕУИ) във Флоренция (Италия), където 200 представители от всички държави членки, с различен профил и възраст ще вземат решение относно препоръките си за бъдещето на Европа. Поради променящата се ситуация, свързана с COVID-19, Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа реши да проведе заседанието на Панел 2 в хибридна форма: присъствено, при пълно зачитане на здравните мерки, въведени във Флоренция, Италия, и онлайн, за да се даде възможност на всички панелисти да вземат участие. Участниците ще изготвят препоръките си на базата на работата си в предишните две сесии, проведени в Страсбург на 24-26 септември и онлайн на 12-14 ноември, като ще се съсредоточат върху следните направления: гарантиране на правата и недискриминация; защита на демокрацията и принципите на правовата държава; реформиране на ЕС; изграждане на европейска идентичност; и засилване на участието на гражданите.

Сесиите могат да бъдат проследени:

Източник: Европейски парламент