Сигурност на 5G: Доклад на държавите членки относно напредъка в прилагането на инструментариума на ЕС

Сигурност на 5G: Доклад на държавите членки относно напредъка в прилагането на инструментариума на ЕС
 
Държавите членки на ЕС, с подкрепата на Европейската комисия и на ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, публикуваха доклад за постигнатия напредък в прилагането на съвместния инструментариум на ЕС за сигурност в областта на 5G, договорен от държавите членки и одобрен със съобщение на Комисията през януари 2020 г. С инструментариума се определя съвместен подход, основан на обективна оценка на установените рискове и пропорционални мерки за намаляване на риска с цел противодействие на рисковете за сигурността, свързани с внедряването на 5G — петото поколение мобилни мрежи.
Въпреки че в редица държави членки работата все още продължава, в доклада се отбелязва, че всички те са започнали процес на преразглеждане и въвеждане на по-строги мерки за сигурност по отношение на 5G мрежите, което доказва техния ангажимент за прилагане на координирания подход, определен на равнище ЕС. В доклада се прави преглед на постигнатия напредък по всяка от мерките от инструментариума от приемането му насам, като се посочва вече постигнатото и се посочват областите, в които до момента не са приложени мерки.
Представеният доклад съдържа анализ на постигнатия напредък в прилагането на мерките от инструментариума на национално равнище, както и някои заключения. Освен това в доклада се отправят препоръки към органите на държавите членки. 
Комисията ще продължи да работи с държавите членки и с ENISA в рамките на групата за сътрудничество за МИС с цел мониторинг на прилагането на инструментариума и гарантиране на неговото ефективно и последователно прилагане. 
Докладът е публикуван на следния адрес: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-member-states-progress-implementing-eu-toolbox-5g-cybersecurity
 
Източник: Европейска комисия