Честване на трудовата мобилност в ЕС: 60 години координация на социалната сигурност и 50 години свободно движение на работници

Честване на трудовата мобилност в ЕС: 60 години координация на социалната сигурност и 50 години свободно движение на работници
Комисията стартира кампания, която отпразнува няколко важни етапа на европейската интеграция, тъй като годината 2018 отбелязва 60-годишнината от правилата на ЕС за координация на системите за социална сигурност и 50-годишнината от учредяването на регламенти за свободното движение на работници. По повод старта на кампанията, комисарят по трудова заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тисен заяви: "Свободното движение е повече от основно право, установено в Договорите за ЕС. Това е жива реалност, ползвана от милиони хора. Това свободно движение не можеше да се установи изведнъж, изискваше законодателство, за да бъде конкретизирано, и от самото начало трябваше да бъде придружено от подходящи предпазни мерки, а днес ние отбелязваме първите важни законодателни стъпки, като същевременно продължаваме да подобряваме правилата. Наистина, все още имаме няколко предложения, които определят ясни, справедливи и приложими правила, за да се гарантира безпристрастна трудова мобилност. През следващите седмици ще отделям цялата си енергия, за да гарантирам, че тези предложения ще бъдат одобрени и ще станат реалност земята. " Свободното движение е едно от най-ценните постижения на Европейския съюз. След встъпването си в длъжност през 2014 г. Комисията "Юнкер" полага значителни усилия, за да улесни свободното движение на работници и да защитава техните права, като същевременно избягва социалния дъмпинг и предоставя на националните органи инструментите за борба с рисковете от злоупотреби или случаи на измами. В този смисъл Комисията представи няколко инициативи като например преразглеждане на директивата относно командироването на работници. Също така преразглеждане на модернизиране на координацията на системите за социална сигурност и предложението за общ Европейски орган по труда.
Източник: Европейска комисия