750 милиарда предложи Европейската комисия за възстановяване от кризата

750 милиарда предложи Европейската комисия за възстановяване от кризата
 
Днес Европейската комисия представи своето предложение за основен план за възстановяване. За да гарантира, че възстановяването е устойчиво, равномерно, приобщаващо и справедливо за всички държави-членки, Европейската комисия предлага да се създаде нов инструмент за възстановяване ЕС  Следващо поколение, вграден в мощен, модерен и обновен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията също така разкри коригираната си работна програма за 2020 г., която ще даде приоритет на действията, необходими за насърчаване на възстановяването и устойчивостта на Европа.
Коронавирусът разтърси Европа и света из основи, засягайки системите на здравеопазване и благосъстояние, нашите общества и икономики и начина ни на съвместен живот и работа. За да защити живота и поминъка, да възстанови единния пазар, както и да изгради трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предложи да се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС. Инструментът ЕС Следващо поколение, който ще задели 750 милиарда евро, както и целевите помощи към дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ще доведат до създаване на един мощен финансов бюджет на ЕС на стойност до 1,85 трилиона евро.
Допълвайки националните усилия, бюджетът на ЕС ще подпомогне социално-икономическото възстановяване, изправянето и съживяването на единния пазар, ще гарантира равнопоставени условия и подкрепа на спешните инвестиции, по-специално в прехода към зелена и цифрова икономика, който има за цел просперитета и устойчивостта на Европа.
Инструментът ЕС Следващо поколение ще събере пари чрез временно вдигане на тавана на собствените ресурси до 2,00% от брутния национален приход на ЕС, което позволява на Комисията да използва силния си кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро на финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочено чрез програми на ЕС и ще се изплати за дълъг период от време в бъдещия бюджет на ЕС. За да помогне това по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-бързо, за да се отговори на най-належащите нужди, Комисията предлага да се измени настоящата многогодишна финансова рамка за 2014-2020 г., за да се осигурят допълнителни 11,5 милиарда евро финансиране, налични още през 2020 г.
Парите, предвидени за ЕС Следващо поколение, ще бъдат инвестирани в три стълба:
Подкрепа за държавите-членки с инвестиции и реформи:
• Нов инструмент за възстановяване и устойчивост от 560 милиарда евро ще предложи финансова подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка с прехода към зелена и цифрова икономика и устойчивостта на националните икономики, обвързвайки тази инициатива с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде вграден в Европейския семестър. Той ще бъде оборудван с безвъзмездна помощ в размер до 310 милиарда евро и ще може да предоставя до 250 милиарда евро на разположение под формата заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави-членки, но съсредоточена върху най-засегнатите и там, където потребностите от устойчивост са най-големи.
• 55 милиарда евро доплащане към настоящите програми по политиката на сближаване до 2022 г. по новата инициатива REACT-ЕU, които ще бъдат разпределени в зависимост от тежестта на социално-икономическите въздействия, породени от кризата, включително нивото на безработицата сред младите хора и относителния просперитет на държавите-членки.
• Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход (Just Transition Fund) до 40 милиарда евро за подпомагане на държавите-членки при ускоряване на прехода към неутрализиране на климатичните промени.
• Предоставяне на 15 милиарда евро, насочени към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които ще бъдат използвани за подкрепа на селските райони при извършването на необходимите структурни промени, в съответствие с Европейската зелена сделка и постигането на амбициозните цели за биологично разнообразие.
Стартиране на икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции
• Нов инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частните ресурси за спешна подкрепа на жизнеспособни европейски компании в най-засегнатите сектори, региони и страни. Той може да функционира от 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро, целящ да предостави 300 милиарда евро, за да отключи платежоспособността на компании от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
• Надграждане на InvestEU, водеща европейска инвестиционна програма, до ниво от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.„
• Нов инструмент за стратегически инвестиции, вграден в InvestEU – за генериране на инвестиции до 150 милиарда евро за повишаване устойчивостта на стратегическите сектори, по-специално на тези, свързани със зеления и дигитален преход, и ключовите вериги на вътрешния пазар, благодарение на принос от 15 милиарда евро от инструмента ЕС Следващо поколение.
Насочване към уроците, научени от кризата:
• Нова здравна програма, EU4Health, за укрепване на здравната сигурност и подготовка при евентуални бъдещи здравни кризи с бюджет от 9,4 милиарда евро.
• Укрепване на RescEU, Механизмът на гражданската защита на Съюза,  с 2 милиарда евро, който ще бъде разширен, за да може Съюзът да се подготви за отговор на бъдещи кризи.
• Сума от 94,4 милиарда евро за Хоризонт Европа, която ще бъде насочена към финансиране на жизненоважни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зелените и цифрови преходи.
• Подкрепа на европейските глобални партньори чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външни действия, включително хуманитарна помощ.
• Ще бъдат засилени и други инструменти и програми на ЕС, за да се хармонизира бъдещата финансова рамка с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети и за д инструменти ще бъдат засилени, за да направят бюджета на ЕС по-гъвкав и отзивчив.
За да се постигне бързо политическо споразумение за инструмента ЕС Следващо поколение, цялостния бюджет на ЕС за 2021-2027 г., на равнище ЕС, до юли месец, е необходимо да даде нова динамика на възстановяването и да снабди ЕС с мощен инструмент за стабилизиране на икономиката и изграждане за бъдещето.
Източник: Европейска комисия