Актуални покани за подаване на проекти към Агенцията за хора с увреждания

Актуални покани за подаване на проекти към Агенцията за хора с увреждания

Агенцията за хора с увреждания обяви няколко конкурса за подаване на проектни предложения. Първата покана за подаване на проектни предложения е насочена към неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. многонационални програми. По тази покана, Агенцията за хората с увреждания ще финансира проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”. 
Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:
– по компонент 1. мероприятия насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – до 16 000 лв.
– по компонент 2. мероприятия с публична културна и/или спортна изява – до 15000 лв.
– по компонент 3. разработка на материали, помагала, наръчници и др. – до 4 000 лв.
по компонент 4. дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания – до 7 000 лв.
Крайният срок за кандидатстване е 29.02.2016 г. Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/12
Втората покана за финансиране на проекти е насочена към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. По поканата могат да кандидатстват работодатели, регистрирани по действащото законодателство за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи по три компонента:
– компонент 1 – за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания, без лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 (лимит до 10 000 лв.);
– компонент 2 – за приспособяване на работни места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни увреждания, без лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2, освен ако приспособяването не предхожда тяхното планирано пренасочване на друго работно място, отговарящо в по-голяма степен на характера на заболяването им, или са налице обстоятелствата по чл. 7, ал. 4 (лимит до 4 000 лв. за едно работно място);
– компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания или за преоборудване на работни места на лица с увреждания, съответстващо на характера на тяхното заболяване (лимит до 6000 лв. за едно работно място).
Крайният срок за кандидатстване е 02.03.2016 г.Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/8
Третата покана за финансиране на проекти е на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.   Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми (ЕТ или ЕООД), чиито собственици са подобни лица. Максималния размер на субсидията е до 20 000 лева. 
Крайният срок за кандидатстване е 07.03.2016г. Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/10
Четвъртата покана за финансиране на проекти е на тема "Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания” . В  конкурса могат да участват юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.
Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Крайният срок за кандидатстване е 14.03.2016 г. Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/11
Последната покана е за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.
Максимален размер на субсидията за проект:
– за проекти със социална насоченост – 40 000 лв.
– за проекти със стопанска насоченост – 80 000 лв.
Крайният срок за проекти със социална насоченост е 10.03.2016 г.; за проекти със стопанска насоченост – 29.03.2016 г.  
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9