БАКЕП предлага удвояване на бюджета на подмярка 4.1 на ПРСР

БАКЕП ПРЕДЛАГА УДВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ПОДМЯРКА 4.1. НА ПРСР

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) в свое писмо от 17 юли 2015 г. потвърди предложението си към Министерство на земеделието и храните за увеличаване два пъти на бюджета по изминалия прием по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), тъй като ще бъдат подкрепени само 15% от кандидатствалите 3 500 проекти и няма да може да бъдат финансирани приоритетните сектори на програмата.

 Увеличаванетона бюджета за първия прием на подмярка 4.1. на ПРСР не означава да се търсят нови средства извън тези, които са одобрени като цяло за подмярката за съответния програмен период. За първия прием саобявени 150 млн. евро. През 2018 г. ПРСР трябва да е постигнала разплащане по проекти над 1.67 млрд. евро, иначе ще бъдат загубени над 100 млн. евро, които са средства, заделени като резерви (6% към всеки приоритет).

Връщайки се на своя призив към всички управляващи органи, БАКЕП напомня, че предвид забавянето на втория програмен период, трябва да се търси възможност да се отварят колкото се може повече процедури с по-голяма част от техния бюджет, за да има условия за ефективно усвояване на средствата в този 7-годишен период.

Тъй като в оценката на проектите по подмярка 4.1. не се поставя акцент върху икономическата ефективност на проектите и не се прилагат финансови показатели за оценка на жизнеспособността им,  планираните допълнителни точки, предвидени да дадат предимство на приоритетните сектори на селското стопанство, лесно се използват от недобросъвестни бенефициенти за постигане на изкуствено висока оценка.

БАКЕП предлага да се увеличи двойно бюджета на първия прием по подмярка 4.1. на ПРСР, с което освен че ще се гарантира по-високо усвояване, няма да се загубят средства през 2018 г., ще могат да бъдат подкрепени евентуално около 39% от подадените проекти или 1 300 проекта с минимум 35 точки и повече.

БАКЕП предлага да не се отхвърлят проекти, за които няма бюджет, а те да бъдат в резервен списък, и при освобождаване на наличен бюджет, да бъдат подписвани договори с тях.

Предложението на БАКЕП за увеличаване на бюджета по първия прием на подмярка 4.1. можете да видите тук: http://bakep.org/images/14-20/2015-06-18_BAKEP_PRSR_uvel_budget_m_4-1.pdf