Бъдещето на Европа – рамисли в документи

Бъдещето на Европа – рамисли в документи 
Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на която ЕС обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и бъдещето си като съюз от 27 държави. Бялата книга бележи началото на процес за решаване от ЕС-27 за бъдещето на самия Съюз. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в европейските градове и региони.
Комисията допринесе за дебата, като представи поредица от документи:
Документ за размисъл относно социалното измерение на ЕС – поставя началото на процес за размисъл, в който ще вземат участие граждани, социални партньори, европейските институции и правителства и който има за цел намирането на отговори на предизвикателствата пред нашите общества и граждани в следващите години. С този документ също се прави усилие за изясняване на приноса на ЕС за преодоляването на тези предизвикателства.
Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията – документът акцентира върху необходимостта да моделираме един истински устойчив световен ред, който се основава на общи правила и общи приоритети и  предлага инструменти, които осигуряват защита и реални възможности за гражданите чрез солидни социални политики и предоставяне на необходимата подкрепа за образование и обучение през целия им живот.
Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз –  основава се на доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и има за цел да стимулира дебата относно икономическия и паричен съюз и да спомогне за постигането на обща визия за бъдещата му структура. В документа надлежно са взети предвид дискусиите, проведени в държавите членки, и становищата на другите институции на ЕС и се представят конкретни стъпки, които могат да бъдат предприети до европейските избори през 2019 г., както и няколко варианта за годините след това, когато структурата на икономическия и паричен съюз ще бъде завършена.
Документ за размисъл относно бъдещето на европейската отбрана –  как да се противодейства на нарастващите заплахи в областта на сигурността и отбраната, пред които е изправена Европа, и как да се укрепят собствените способности на Европа в областта на отбраната до 2025 г
Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС – в представения днес документ за размисъл се разглежда това предизвикателство и се предлагат основните елементи за обсъждане, структурирани около петте сценария, посочени в Бялата книга: ЕС да продължи както досега, да ограничи своите общи дейности, да напредва с различни нива на интензивност, да върши по-малко неща, но по-ефективно или да прави много повече заедно с всички държави членки. Всеки от тези примерни сценарии би имал различни последици — както за размера на изразходваните средства и тяхната цел, така и за източниците на тези средства. Възможностите варират от намаляване на разходите за съществуващите политики до увеличаване на приходите.
Подобно на бялата книга, в документите за размисъл са представени различни идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни решения.
Очаква се в своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017 г. председателят Юнкер да доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.
Източник: Европейска комисия