Бъдещето на селскостопанския сектор в ЕС

Бъдещето на селскостопанския сектор в ЕС
Селскостопанският сектор присъства осезаемо в живота на гражданите на Европейския съюз. Селките райони са дом на около 55% от тях, а също така този сектор осигурява голям брой работни места. Селските райони са основна база за заетост, отдих и туризъм на близо 500 милиона европейски граждани. Този сектор е важен за благоденствието на всички тези хораи е определящ за бъдещето на Съюза. Ето защо в специално Съобщение на Комисията се разглежда бъдещето на прехраната и слеското стопанство. основни елементи в това съобщение са опростените правила и по-гъвкавият подход, които да гарантират, че с общата селскостопанска политика (ОСП) се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС. Изведени са начините, чрез които  да се гарантира, че най-дългогодишната обща политика на ЕС е подготвена за бъдещите предизвикателства и че държавите членки ще поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на ОСП, за да постигнат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. Какво всъщност ще се прави след това – настоящата двустълбова структура се запазва, а чрез опростения и по-гъвкав подход ще бъдат набелязани подробни действия за постигането на тези цели, договорени на равнището на ЕС. Така всяка държава от ЕС ще разработи свой собствен стратегически план — одобрен от Комисията — в който ще определи как възнамерява да постигне целите. Вместо върху съответствието с изискванията, акцентът ще бъде поставен по-скоро върху наблюдението на напредъка и гаранциите за това финансирането да бъде насочено към постигане на конкретни резултати. Преминаването от общовалиден към индивидуализиран подход означава, че самата политика, както и въздействието ѝ върху реалния живот ще бъдат по-близо до хората, които я прилагат на практика. Подкрепата за земеделските стопани ще продължи посредством системата за преките плащания. Съобщението не е в разрез с резултатите от дебата относно бъдещето на финансите на ЕС, нито с предложението за следващата многогодишна финансова рамка (МФР). В него са разгледани, макар и неизчерпателно, някои възможности за гарантирането на справедлива и по-целенасочена подкрепа на доходите на земеделските стопани. Останалите предложения включват: насърчаване на използването на модерни технологии за подпомагане на земеделските стопани по места и повишаване на прозрачността и сигурността на пазара; акцентиране върху възможностите да се насърчат младите хора да започнат селскостопанска дейност съобразно условията в конкретните държави членки, например в областта на поземленото данъчно облагане, планирането и развитието на уменията; намиране на решения във връзка с опасенията на гражданите по отношение на устойчивото селскостопанско производство, включително здравеопазването, храненето, разхищението на храни и хуманното отношение към животните; стремеж към съгласувани действия между различните политики в съответствие с глобалното измерение, по-специално по отношение на търговията, миграцията и устойчивото развитие; създаване на платформа на равнището на ЕС за управление на рискове с цел намиране на най-добрите начини да се помогне на земеделските стопани да се справят с несигурността, произтичаща от изменението на климата, нестабилността на пазара и други рискове. През 2018 предложенията в това Съобщение се очаква да бъдат законодателно скрепени. 
Източник: Европейска комисия