Кризата с коронавируса е предизвикателство за европейската икономика и за доходите на гражданите на ЕС. По време на тази здравна криза е много важно да защитим не само особено важните сектори на нашата икономика, но и работните места и работниците.

Икономическите последици от кризата с коронавируса са различни в различните сектори и за различните предприятия в зависимост от редица фактори, включително възможността да се адаптират към смущения във веригите на доставки, съществуването на запаси или разчитането на производствени процеси на принципа just-in-time (точно навреме). Европейската комисия е в тесен контакт с националните органи, представителите на сектора и други заинтересовани страни, за да следи и оценява последиците за европейската промишленост и търговия.
Туристическата екосистема е сериозно засегната от ограниченията върху движението и пътуванията, наложени след избухването на кризата с коронавируса. За да подпомогне нейното възстановяване, на 13 май 2020 г. Комисията предложи редица мерки, които ще позволят постепенно и координирано подновяване на предлагането на туристически услуги, както и оказване на конкретна помощ на предприятията от този сектор. Някои от тези мерки са:
Ликвидност за предприятията в сектора на туризма, особено за малките предприятия;
  • Гъвкавостта, предоставяна от правилата за държавната помощ, позволява на страните от ЕС да въвеждат схеми, като гаранционни схеми за ваучери и други схеми за ликвидност, да подпомагат предприятия и да гарантират удовлетворяване на исканията за възстановяване на средства, свързани с пандемията от коронавирус;
  • Финансиране от ЕС: ЕС продължава да предоставя незабавна ликвидност на засегнатите от кризата предприятия чрез Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса в условията на споделено управление със страните от Съюза. Освен това Комисията осигури заедно с Европейския инвестиционен фонд до 8 млрд. евро финансиране за 100 000 засегнати от кризата малки предприятия.

Обезщетения за безработица

Къде да подадем заявление за обезщетение, ако останем без работа?

Трябва да се регистрирате в Бюрото по труда и да подадете заявление за обезщетение към НОИ, освен ако пребивавате постоянно в друга страна

Ако пребивавате постоянно в друга държава

Ако пребивавате в държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария, или сте се връщали там поне веднъж в седмицата, трябва да се регистрирате в службите по заетостта там и да поискате обезщетение в страната, в която пребивавате

Ако пребивавате постоянно в държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария, но се връщате там по-рядко от веднъж седмично, можете да решите да се върнете във вашата страна или да останете в страната, в която сте работили за последно, след което да се регистрирате в службите по заетостта и да поискате обезщетения в страната, в която решите да си търсите работа.

Ако сте частично безработни – страната, отговаряща за вашите обезщетения за безработица, е винаги тази, в която сте частично заети.

Обезщетения, когато търсите работа в чужбина

Ако търсите работа в държава-членка на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн или Швейцария, при определени обстоятелства може да получавате обезщетения за безработица в продължение на 3 месеца, като този период може да бъде удължен до 6 месеца

Запознайте се с правата си във всяка отделна страна

Източник: Европейска комисия


ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 
На 11 февруари 2021 г. Европейската комисия публикува своята зимна икономическа прогноза за 2021 г. Според прогнозата икономиката на еврозоната ще нарасне с по 3,8% през 2021 и 2022 г. За икономиката на ЕС очакванията са за растеж от 3,7 % през 2021 г. и 3,9 % през 2022 г.
Очаква се икономиките на еврозоната и на ЕС да достигнат равнището си на производство отпреди кризата по-рано от посоченото в есенната икономическа прогноза от 2020 г., главно поради прогнозите за по-силна от очакваното динамика на растежа през втората половина на 2021 г. и през 2022 г.
След наблюдавания силен растеж през третото тримесечие на 2020 г., през четвъртото тримесечие икономическата активност отново се сви в резултат от подновените противоепидемични мерки в отговор на втората вълна на пандемията. Тъй като тези мерки все още са в сила, се очаква през първото тримесечие на 2021 г. икономиката на ЕС и на еврозоната да се свие. Според прогнозата икономическият растеж ще се възобнови през пролетта и ще набере скорост през лятото успоредно с напредъка на програмите за ваксинация и постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки.
Очаква се подобрените перспективи за световната икономика също да подпомогнат възстановяването. Икономическото въздействие на пандемията остава неравномерно в отделните държави членки и вероятно темповете на възстановяване също ще се различават значително.
Източник: Европейска комисия

МЕРКИ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА 
Младежите са важна целева група, затова ЕС й определя специално място в своята политика.  Към младежите са насочени и политиката в областта на образованието, социалната политика и политиката на трудовата заетост на ЕС. Като цяло европейската политика за младежта е съсредоточена в насърчаващи мерки и активности с цел подкрепа на трансграничната работа с младежта и младежкия обмен и стимулиране на европейската идентичност у младежите; модернизиране на образованието и обучението (включително на професионалното обучение); улесняване на достъпа на младиге хора до пазара на труда;  насърчаване на мобилността; както и  гарантиране на по-добро използване на фондовете на ЕС за дейности за справяне с младежката безработица.

С цел да се предостави на колкото се може повече млади хора бърз и лесен достъп до младежка информация, Европейската Комисия инициира създаването на Европейски младежки портал  . Крайната цел на портала е да повиши участието на младите хора в обществения живот и да подкрепи тяхното активно гражданско участие.

С Гаранцията за младежта държавите в ЕС са поели ангажимент да осигурят на всеки човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението, осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от момента, в който той става безработен или приключва образованието си. Чрез Инициативата за младежка заетост европейски средства подпомагат изпълнението на ангажимента.
Европейският корпус за солидарност финансира доброволчески проекти, стажове и работни места за млади хора, полагащи грижи за общности и хора из Европа. Друг проект е платформата „Твоята първа EURES работа“, която помага на хора на възраст между 18 и 35 години да си намерят работа или стаж в друга страна от ЕС.
През финансовия период 2021-2027 г. в обхвата й ще бъде включена хуманитарна дейност извън границите на ЕС. Програмата ще даде възможности за участие на хора, които се нуждаят от допълнително съдействие – например, хора със здравни проблеми или с увреждания, а също и на жители от крайни региони или с имигрантски произход. Участниците ще могат да се включват и в мероприятия в собствената си страна, ако те имат международно измерение и са привлекли хора от други страни. Окончателният текст на законодателството ще бъде обект на преговори със Съвета по време на новия парламентарен мандат.
Какво представлява Европейският корпус за солидарност? Идеята е младите хора да имат възможност да придобият опит и ценни лични и социални умения, като в същото време оказват съдействие на други хора. Проектите са в области като образование, здравеопазване, екология, работа с деца и възрастни хора, както и с мигранти. Приоритет имат проекти с благотворителна цел.
Дейността на корпуса не трябва да има отрицателно въздействие върху съществуващи работни места и програми за стаж. Корпусът също така няма за цел да замества проекти, свързани със социалните ангажименти на бизнеса.
Можете да се регистрирате за участие в корпуса от 17-годишна възраст, но не можете да започнете участие в проект, преди да навършите 18 години.
Източник: Европейска комисия

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА  (ЕФПГ)
Целта на ЕФПГ е да помага на работници, загубили работата си в резултат на промените в моделите на международната търговия, да си намерят друга работа възможно най-бързо. Физически лица или компании, засегнати от уволнения и желаещи да кандидатстват за финансиране, трябва да се свържат със своите национални власти.
Повече за ЕФПГ
Източник: Европейска комисия

ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Като европейски гражданин имате право да работите във всички страни от ЕС и по принцип нуждаете от разрешително за работа. Ако сте самостоятелно заето лице никога не се изисква разрешително за работа.  Освен това имате право на същите обезщетения като работещите граждани на държавата, в която пребивавате от деня, в който започнете работа там.  В някои държави можете да се ползвате с намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение и др.

Ако търсите работа в ЕС за по-малко от 6 месеца ви трябват валидна лична карта или паспорт и няма нужда да се регистрирате като пребиваващ в страната, в която търсите работа. Някои страни обаче може да изискат от вас да съобщите за вашето присъствие на съответните власти.  Порталът „Вашата Европа“ ще ви даде информация къде и как да съобщите за вашето присъствие в чужбина или ще ви предостави контакт със съответния национален орган. Трябва да имате предвид, че в някои страни можете да бъдете глобени, ако не съобщите за присъствието си, но в никакъв случай не можете да бъдете експулсирани само заради това. Ако все още търсите работа след първите 6 месеца от престоя си, то тогава националните власти могат да ви поискат доказателство, че активно си търсите работа и че имате добри шансове да намерите такава. Поради тази причина трябва да пазите копия от кандидатурата си за работа, кореспонденция с потенциални работодатели и други. Трябва да знаете, че като търсещи работа в друга страна, членка на ЕС, вие се ползвате със същите права като гражданите на тази страна по отношение на достъпа до заетост и до помощта от службите по заетостта за намиране на работа. В зависимост от държавната политика на страната, в която пребивавате, можете да получите например нисколихвени кредити за безработни или други помощи. Вашето семейство също има право на престой в чужбина при същите условия. Ако работите в друга страна – като наето или самостоятелно лице, вашите роднини могат да останат там, без да е необходимо да отговарят на други условия. Ако сте пенсионер, който живее в друга страна трябва да имате средства, без подпомагане на доходите, с които да издържате вашето семейство, както и пълна здравна осигуровка в страната, в която пребивавате. Някои от страните изискват вашите роднини да  съобщят своето присъствие и могат да бъдат глобени, ако не го направят в разумни срокове.
Ако търсите работа в чужбина, можете да се свържете с националните центрове за контакт в страните-членки на ЕС, чиито адреси и телефони за връзка са публикувани на портала „Вашата Европа“.

Ако изгубите работата си в друга страна от ЕС или пък бизнесът ви фалира, можете да запазите правото си да живеете в тази държава, но при определени условия. Но това зависи от периода, през който сте работили в новата страна или вида договор, който сте имали преди да загубите работата си.  При болест или злополука, имате право да останете в страната, докато трае това състояние.

Ако сте работили по-малко от една година на постоянен или временен трудов договор, имате право да останете да живеете в страната поне още 6 месеца, при условие, че търсите работа.
Ако сте работили в страна-членка на ЕС повече от една година, имате право да продължите да живеете там, но при условие, че сте регистриран като търсещ работа и отговаряте на условията, за да бъдете смятан за търсещ работа.

Трябва да знаете, че докато пребивавате в съответната държава – членка на ЕС, се ползвате със същите права като гражданите на тази държава – социални обезщетения, достъп до заетост, заплащане, помощи при намиране на работа и др. Например, вие и членовете на вашето семейство живеете в различни страни. Ако членовете на вашето семействоне живеят в страната, в която вие се осигурявате, семейството ви може да има право на обезщетения два пъти: „правилата за предимство“ определят коя страна трябва да ви ги предостави.  Запознайте се с правата си във всяка отделна страна в ЕС.

Ако пък имате нуждаот повече информация за документите и формалностите за законно пребиваване в друга страна на ЕС, посетете портала „Вашата Европа“

 


ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ В ЕС

Всеки работник в ЕС има известни минимални права във връзка с:

Отделните страни от ЕС трябва да гарантират, че техните национални закони защитават правата, установени от трудовото право на ЕС (директиви).

Ако смятате, че правата ви не се спазват, първо трябва да се обърнете към инспекция по труда, съд по трудовоправни въпроси и др.

Източник: Еввропейска комисия

 


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕС С EURES

Европейските служби по заетостта (EURES) са мрежа за сътрудничество, която е създадена за да улесни свободното движение на работна ръка в рамките на Европейското икономическо пространство. Главните цели на мрежата са: 1) да информира, напътства и съветва работници потенциално готови да се преместят, относно възможностите за работа, както и относно условията на живот и работа в Европейското Икономическо Пространство; 2) да подпомага работодателите, които желаят да наемат работници от други страни; 3) да насочва и съветва работниците и работодателите в транс-граничните региони.

EURES предоставя информация, съвети и услуги за наемане/намиране на работа в полза на работниците и работодателите.

В EURES работят повече от 900 съветници, които ежедневно контактуват с търсещите работа и с работодателите. Това са подготвени специалисти, които предоставят информация, насоки и наемане на работа и на търсещи работа, и на работодатели.

За повече информация посетете интернет страницата на ЕURES

 


ТВОЯТА ПЪРВА РАБОТА С EURES

Ако сте на възраст от 18 до 35 години и сте граждани или законно пребиваващи в държава членка от ЕС, Норвегия или Исландия и сте затруднени в намирането на работа или обучение? Ако желаете да с преместите в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия поне за 6 месеца, за да работите, стажувате или чиракувате.

Твоята първа работа с EURES може да бъде решение за вас. Това е схема на ЕС за трудова мобилност, подпомагаща млади хора да намерят работа или стажуване в рамките на ЕС или в Норвегия и Исландия, както и на работодателите да намерят квалифициран персонал. Чрез тази схема може да се получи финансова подкрепа за пътуване за интервю в чужбина, както и за разходи за обучение, признаване на квалификаци и преместване.

Как да участвате?
Посетете интернет страницата на EURES, където подробно е предоставена информацията, която ви интересува:
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js?lang=bg&app=3.4.2p1-build-0&pageCode=your_first_eures_job_js

 


ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ (EPSO)

Европейската служба за подбор на персонал е отговорна за наемане на персонал за работа в институциите и в агенциите на ЕС, включително Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия, Съдът на ЕС, Европейският съд на одиторите, Европейската служба за външна дейност, Иномомическият и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман. Всяка институция може да назначава персонал между кандидати, които са избрани от ЕPSO. Всяка година средно се получават 60 000 – 70 000 заявления, а в институциите се назначават между 1500 – 2000 кандидати.

Критерии за подбор:

Изборът на персонал е базиран върху отворени конкурси. Те сe организират от EPSO и са насочени към постоянни позиции или фиксирани във времето договори, съобразно Правилата за назначане на персонал в Европейските инстицуии и на базата на хармонизирани критерии. EPSO не приема заявления и автобиографии извън рамката на отворен конкурс или избирателна процедура.

Подробна инормация за настоящи и бъдещи конкурси се публикува на страницата на ЕPSO.  

Изискванията за допустимост за участие в процедурите за подбор на EPSO са различни и зависят от съответния профил. Като цяло, европейско гражданство и отлично познаване на един от официалните европейски езици, както и задоволително владеене на английски, френски или немски езици са основни изисквания, валидни за всички профили.

Повечето от работещите в ЕС са постоянни служители, които са избирани чрез серия от конкурси, известни като открити конкурси, организирани от EPSO. Въпреки това се назначават служители на временни договори, които са избирани чрез тестове, организирани от ЕPSO.

Възможности за работа в институциите:

Мнозинството от възможностите за работа в институциите са в сферата на администрацията и управлението, която дава на служителите възможност да работят в разнообразни области, свързани с политиките на ЕС. Всяка обява за конкурс предоставя детайлно описание на работата, желаната квалификация и професионален опит.

Официалните езици на ЕС са 24, което означава, че много от кариерните възможности са ориентирани към лингвисти – преводачи.

 


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД (EСФ)

ЕСФ е основният инструмент за стимулиране на заетостта и социалното приобщаване в Европа. Чрез него се помага на хората да си намерят работа (или по-добра работа), интегрират се хора в неравностойно положение в обществото и се осигуряват по-справедливи възможности за всички.  Това става чрез инвестиции в европейците (работещи и безработни, млади и стари) и техните умения. Всяка година фондът помага на около 10 млн. души да си намерят работа или да подобрят уменията си, така че да успеят да си намерят работа в бъдеще.

Това е важно за смекчаване на последиците от настоящата икономическа криза, особено нарастването на безработицата и равнищата на бедност и като част от европейската стратегия за реформиране на икономиката, така че не само да се създават работни места, но и да се изгражда приобщаващо общество.

През май 2020 г. Комисията предложи промени, необходими за програмите на ЕС за социално финансиране, с цел справяне със социалните и свързаните със заетостта предизвикателства в периода след кризата. Предлага се фондовете за политиката на сближаване да получат 55 млрд. евро ново финансиране за периода 2020—2022 г., за да се противодейства на отрицателното въздействие на коронавируса върху пазара на труда. Инструментът за това е REACT-EU, при който Европейският социален фонд за периода 2014—2020 г. играе ключова роля за поддържане на заетостта и подпомагане на социалното приобщаване.  В рамките на новите предложения за бъдещия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предложи също така изменения на предложението относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

 


ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ (EaSI)
Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (EaSI) е финансов инструмент на европейско равнище, управляван пряко от Европейската комисия, чрез който се подпомагат заетостта, социалната политика и трудовата мобилност в ЕС. За да кандидатстват за финансиране, изпълняващите условията организации трябва да отговорят на покана за участие в търг и/или на покана за представяне на предложения.
Повече за EaSI
Източник: Европейска комисия

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА (FEAD)

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея, което включва храна, дрехи и други основни стоки за лична употреба. Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване, като насока и подкрепа за извеждане на хората от бедността. Националните органи могат да подкрепят и нематериалната помощ за най-нуждаещите се, за да им се помогне да се интегрират в обществото.
Как функционира Фондът? Европейската Комисия одобрява националните програми въз основа на които националните органи вземат отделни решения, които водят до предоставяне на помощта чрез партньорски организации. Държавите-членки на ЕС могат да избират какъв вид помощ (храна, основна материална помощ или комбинация от двете) желаят да предоставят в зависимост от своето собствено положение и това как ще бъдат доставени и разпределени стоките. Националните органи могат или сами да купуват храната и стоките и да ги доставят на партньорски организации, или да финансират организациите, които да извършат закупуването. Партньорските организации, които сами купуват храната или стоките, могат да ги разпределят пряко или да поискат помощ от други партньорски организации.
Как се избират партньорските организации? Партньорските организации са обществени органи или неправителствени организации, избрани от националните органи въз основа на обективни и прозрачни критерии, определени на национално равнище. 

Източник: Европейска комисия

 


Какво знаем за европейската мрежа „Евродеск“?

Евродеск е международна неправителствена организация, създадена през 1990 г. Днес, организацията подкрепя дейностите на програма „Еразъм +“ и е един от най-успешните ресурси за предоставяне на информация за млади хора по отношение на възможностите за образователна мобилност. Това е мрежа от повече от 1200 професионалист, които работят с Евродеск в 34 страни, за да повишат възможностите на младите хора за образователна мобилност и да ги окуражат да се превърнат в активни граждани. Евродеск е европейска мрежа, която превръща информацията, свързана с образователната мобилност в разбираема и достъпна за младите хора и младите професионалисти.о право на ЕС (директиви).