Бюджетът на ЕС помага да се превърнат политическите приоритети в реалност

Бюджетът на ЕС помага да се превърнат политическите приоритети в реалност.
Приетият бюджет на ЕС за 2018 г. потвърждава, че ЕС насочва средства към нуждите. През 2018 г. и в съответствие с предложението на Европейската комисия от май тази година най-голямата част от бюджета на ЕС ще стимулира създаването на работни места, особено за младите хора, и ще стимулира растежа, стратегическите инвестиции и сближаването. ЕС ще продължи да подкрепя усилията за ефективно справяне с предизвикателствата, свързани с миграцията, както в ЕС, така и извън него.
Комисар Гюнтер Х. Оьтингер, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: "Това е бюджет за всички.Това ще доведе до създаването на повече работни места, повече растеж и повече инвестиции.Това ще помогне на младите хора да намерят работа и стажове. Да направим Европа по-сигурна. Всяко евро трябва да се изразходва ефективно и да създаде добавена стойност за Европа ".
Бюджетът на ЕС за 2018 г. е определен на 160,1 милиарда евро в поети задължения (пари, които могат да бъдат договорени в договори за дадена година) и 144,7 милиарда евро в платежни кредити (пари, които ще бъдат изплатени). Някои от основните функции включват:
– Почти половината от средствата – 77,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения – ще доведат до по-силна икономика, нашите университети ще станат по-конкурентни, нашите компании ще бъдат по-добре подготвени да се конкурират на световния пазар. Например 2 млрд. Евро ще бъдат насочени към Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСС), който е в основата на плана Juncker, 354 млн. Евро ще подкрепят малките и средните предприятия (програма "Конкурентоспособност на малките и средните предприятия", програмата COSME) и 11,2 млрд. евро ще бъдат насочени към програмата за финансиране на научните изследвания и иновациите "Хоризонт 2020". Общо 55,5 милиарда евро ще бъдат насочени към стимулиране на растежа, създаване на работни места и насърчаване на сближаването във всички държави-членки и региони чрез европейските структурни фондове и фондове за инвестиции (ESI Funds).
– Младите хора ще получат по-голяма подкрепа и по-добри възможности за намиране на работа, благодарение на 350 млн. евро за Инициативата за заетост на младите хора – ключово действие, което се стреми да се справи с предизвикателството на младежката безработица в нашите държави-членки.
– Подкрепата за европейските фермери възлиза на 59 милиарда евро.
– След създаването на Европейския фонд за отбрана 40 милиона евро са предвидени за финансиране на съвместни изследвания в областта на иновативните технологии и продукти в областта на отбраната. С вече 25 милиона евро, отпуснати през 2017 г., общият бюджет на ЕС, предназначен за научни изследвания в областта на отбраната до 2019 г., възлиза на 90 милиона евро.
– Близо 4,1 милиарда евро ще бъдат предназначени за управление на миграцията и за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността. При по-голямата част от финансирането, която вече е предварително заложена, общата сума за тези области на политиката ще възлезе на 22 милиарда евро през периода 2015-2018 г.
Източник: Европейска комисия