Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Отрита покана за подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни

Read More »
Европейско финансиране

Нови покани за представяне на предложения в подкрепа на инфраструктура за цифрова свързаност

Европейската комисия обяви първите покани за представяне на предложения за подобряване на цифровата свързаност. 258 млн. евро са предвидени за развитие на гигабитовите и 5G

Read More »
Европейско финансиране

Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19.

Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19. Общата цел на поканата е да се мониторира

Read More »
Европейско финансиране

Отворена процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Целите на процедурата са: 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 2. Открито и отговорно управление. Допустими кандидати: 1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени

Read More »
Европейско финансиране

Отворени покани за проектни предложения по Програма „Гражданство, равенство, права и ценности“

Хоризонтална програма „Гражданство, равенство, права и ценности“ (ГРПЦ) 2021-2027 г. на Европейската комисия е с по-голям обхват, обединяваща предшестващите програми „Права, равенство и гражданство“ и

Read More »
Европейско финансиране

Нова покана за проекти по Цифрова Европа

Целта е създаването на пространства за съхранение на данни, свързани с образованието. Могат да кандидатстват:  публични органи, образователни институции и обучителни организации. Повече информация: https://bit.ly/3DUG7Cl

Read More »
Европейско финансиране

Европейската комисия стартира Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации с бюджет от 570 млн. евро

Европейската комисия отправи първата покана за представяне на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации (I3). I3 е нов инструмент за финансиране за

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана за подкрепа на информационни мерки, свързани с Европейската кохезионна политика

С настоящата покана за предложения Европейската комисия се стреми да избере потенциални бенефициенти за изпълнение на редица информационни мерки, съфинансирани от ЕС. Основната цел е

Read More »