Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Европейската комисия одобри програмата Техническа помощ за укрепване на административния капацитет в България за управление на средствата от ЕС за периода 2021 – 2027 г.

Европейската комисия даде одобрение на програмата „Техническа помощ“ на стойност над 100 милиона евро инвестиции, допринасящи за ефективното и координирано изпълнение на политиката на сближаване

Read More »
Европейско финансиране

Покана за предложения – Младежта за най-отдалечените региони: 1 милион евро в подкрепа на младежта в най-отдалечените региони

Действието подкрепя изпълнението на обновената стратегия „Поставяне на хората на първо място, осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, отключване на потенциала на най-отдалечените региони на

Read More »
Европейско финансиране

Борбата срещу разхищаването на храни е едно от ключовите направления за действие, заложени в стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“, която има за цел

Read More »
Европейско финансиране

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005

Read More »