Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Отворена покана по Приоритет 2 на програмата Интерег VI-A РО-БГ: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 и 2.7.

Днес, 10 май 2023 г., официално стартира първата покана за набиране на проекти, посветени изключително в областта на адаптирането към изменението на климата и околната

Read More »
Европейско финансиране

Очакват се нови 1,3 милиона работни места по програмите за сближаване в ЕС за периода 2021—2027 г.

Финансирането по линия на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. се очаква да спомогне за разкриването на 1,3 милиона работни места и за нарастването на БВП в ЕС

Read More »
Европейско финансиране

Отворени покани Програма LIFE

На 18.04.2023 Европейската комисия, чрез Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата (CINEA), обяви 14 от поканите за подбор на проектни предложения по Програма LIFE за

Read More »
Европейско финансиране

Европейският парламент отпуска грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията 2023-2024

Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент (ЕП) ще отпусне грантове (безвъзмездни средства) за дейности в сферата на комуникацията, за да се повиши обществената осведоменост

Read More »
Европейско финансиране

Програма INTERREG EUROPE с отворена покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество

Програма INTEREG EUROPE с отворена покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество. Тези проекти събират значими за политиката организации от различни страни

Read More »
Европейско финансиране

Финансиране на проекти за възстановяване на почвите и храните

Отворени са поканите за представяне на проектни предложения по мисията за възстановяване на почвите и храните по програма “Хоризонт Европа“! Целта е да разработим европейски,

Read More »
Европейско финансиране

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА (ИГРП) ЗА 2023 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 И ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г.

Управляващият орган за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  (ОПРР) и програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува Индикативната годишна работна програма (ИГРП)

Read More »
Европейско финансиране

Годишна работна програма на „Еразъм +“ за 2023 г.: Комисията увеличава годишния бюджет с акцент върху учащите и персонала от Украйна

Комисията прие преразгледаната годишна работна програма на „Еразъм +“ за 2023 г. Общият бюджет на програмата за тази година беше преразгледан във възходяща посока и достигна

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана: Журналистически партньорства 2023

Комисията продължава да подкрепя устойчивостта на сектора на новинарските медии с трета покана за партньорство в областта на журналистиката. Тази година обхватът на финансирането беше

Read More »