Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Отворена покана: Творческа Европа – Европейско сътрудничество 2022

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана: Превод и разспространение на Европейска художествена литература 2022

Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв.

Read More »
Европейско финансиране

Възможности за местните власти за европейско финансиране по линия „Нови европейски местни инициативи Баухаус“

Местните власти в България, имат възможност да кандидатстват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране на национално и европейски ниво. Общини, градове, области,

Read More »
Европейско финансиране

Десет отворени покани за кандидатстване по Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ има за цел защита и утвърждаване на правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и в Хартата на

Read More »
Европейско финансиране

„Творческа Европа“: Европейската комисия публикува първите покани за представяне на предложения в подкрепа на аудио-визуалната индустрия

Европейската комисия публикува първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Европа“ — направление МЕДИА за 2022 г., като тази година средствата от ЕС за

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ стартира на 26 януари 2022 г.

Read More »
Европейско финансиране

Отрита покана за подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни

Read More »
Европейско финансиране

Нови покани за представяне на предложения в подкрепа на инфраструктура за цифрова свързаност

Европейската комисия обяви първите покани за представяне на предложения за подобряване на цифровата свързаност. 258 млн. евро са предвидени за развитие на гигабитовите и 5G

Read More »
Европейско финансиране

Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19.

Отворена е нова покана за подкрепа на туристическия сектор, пострадал от кризата, причинена вследствие разпространението на COVID-19. Общата цел на поканата е да се мониторира

Read More »
Европейско финансиране

Отворена процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство

Целите на процедурата са: 1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 2. Открито и отговорно управление. Допустими кандидати: 1. Юридически лица с нестопанска цел, учредени

Read More »