Възможности за финансиране

Европейско финансиране

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ „ПОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО И МИГРАЦИЯТА, ПО-СПЕЦИАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“

Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява за набиране на проектни предложения с наименование BGHOMEAFFAIRS-1.005

Read More »
Европейско финансиране

Отворена е покана за кандидатстване по програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана: Творческа Европа – Европейско сътрудничество 2022

Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана: Превод и разспространение на Европейска художествена литература 2022

Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв.

Read More »
Европейско финансиране

Възможности за местните власти за европейско финансиране по линия „Нови европейски местни инициативи Баухаус“

Местните власти в България, имат възможност да кандидатстват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране на национално и европейски ниво. Общини, градове, области,

Read More »
Европейско финансиране

Десет отворени покани за кандидатстване по Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“

Програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ има за цел защита и утвърждаване на правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и в Хартата на

Read More »
Европейско финансиране

„Творческа Европа“: Европейската комисия публикува първите покани за представяне на предложения в подкрепа на аудио-визуалната индустрия

Европейската комисия публикува първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Европа“ — направление МЕДИА за 2022 г., като тази година средствата от ЕС за

Read More »
Европейско финансиране

Отворена покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Покана за проектни предложения за средствата от Европейския инструмент за съседство (ЕИС) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ стартира на 26 януари 2022 г.

Read More »