Новини

Новини

Европейската комисия работи за опростяване на достъпа до структурните и инвестиционни фондове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАБОТИ ЗА ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО СТРУКТУРНИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ.

Специална група за опростяване на административната процедура за достъп до петте европейски структурни и инвестиционни фонда ще бъде създадена от Европейската комисия. Това ще подпомогне намеренията на Комисията за по-добър контрол. Групата ще наблюдава и оценява до каква степен страните-членки са опростили достъпа до фондовете и тяхното използване.
Специален фокус ще бъде поставен върху пет приоритета: 1) Улесняване на достъпа до финансиране за МСП; 2) Намаляване на административните изисквания и пречки, включително при подбора на проектни предложения; 3) Използване на опростени правила за възстановяване на разходите; 4) Увеличаване на броя на процедурите on-line; 5) Анализ на изпълнението на проекти, инициирани и управлявани от местни общности.

Групата ще отправи предложения как да се подобри прилагането на опростените правила до 2020 г.

Източник: Европейска комисия

Прочети повече »
Новини

Познавате ли правата си?

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН? От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин

Прочети повече »
Новини

Инициативи „Европа 2020“

ИНИЦИАТИВИ "ЕВРОПА 2020" ЕС е разработил Стратегия за растеж „Европа 2020“. В нея ЕС си поставя пет цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното

Прочети повече »
Новини

РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от вида на организацията ще могат да кандидатстват за откриване на нови работни места по европейска програма. На тези работни места могат да се наемат безработни и неактивни лица, които към датата на поканата, не са заети лица на пазара на труда. Схемата, която финансира тези проекти е «НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015», ОП „Развитие на човешките ресурси“. За кандидатите не се изисква съфинансиране с изключение на големите предприятия, за които минималното съфинансиране е в размер от  20% от размера на безвъзмездната финансова помощ.

Прочети повече »
Новини

ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ

Еврепейският съюз финансира мобилности за младежи, които им дават нови възможности за придобиване на опит в друга държава. Така младите хора могат да усъвършенстват езиците, които владеят, да опознаят културата и традициите на други държави от Европейския съюз и извън него, да придобият опит в проектната работа. Младежкият обмен предлага разнообразна програма, включваща семинари, упражнения, младежки работилници, дебати, ролеви игри и други. Мобилностите са насочени към младежи на възраст между 13 и 30 години и са с продължителност от 5 до 21 работни дни.

Прочети повече »