Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари влиза в сила

Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари влиза в сила.
Приоритет на ЕК е да укрепва съществуващите правила и да направи борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма по-ефективна. Взетите мерки до момента се надграждат, взимат се мерки и за подобряване на прозрачността с цел предотвратяване на избягването на данъци. 
Досегашните мерки за добри, но насъпващата динамика изисква още по-ефективни промени, ето защо се внасят следните промени: засилване на задължението за оценката на риска за банките, адвокатите и счетоводителите; определяне на ясни изисквания за прозрачност относно действителните собственици на дружествата. Тази информация ще се съхранява в централен регистър, като например търговските регистри, и ще бъде достъпна за националните органи и задължените субекти; улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между звената за финансово разузнаване от различни държави членки за идентифициране и проследяване на подозрителни парични преводи, с цел предотвратяване и разкриване на престъпна или терористична дейност; установяване на последователна политика по отношение на държави извън ЕС, които имат пропуски в правилата за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма; засилване на правомощията на компетентните органи за санкциониране.
Държавите членки трябва да са уведомили за транспонирането на 4-тата директива относно борбата с изпирането на пари до днес, 26 юни 2017 г. Европейската комисия понастоящем ще провери състоянието на транспонирането и ще организира бързи последващи действия с държавите членки, в случай че те все още не са предприели необходимите мерки.
Източник: Европейска комисия