Временна рамка за държавната помощ в условията на COVID-19 прие Европейската комисия

Временна рамка за държавната помощ в условията на COVID-19 прие Европейската комисия
Европейската комисия прие Временна рамка, която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа, които държавите членки могат да използват съгласно действащите правила за държавната помощ, Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID-19 и след него.
Временната рамка предвижда пет вида помощ:
1) Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови плащания
2) Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели от банки
3) Субсидирани публични заеми за дружествата
4) Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна помощ на реалната икономика
5) Застраховане на краткосрочни експортни кредити
Временната рамка ще спомогне подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ограничава отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар. Поради това Временната рамка съдържа редица предпазни мерки. Така например тя обвързва субсидираните заеми или гаранциите, предоставени на предприятията, с мащаба на стопанската им дейност, като взема под внимание техните разходи за заплати, оборот или нужди от ликвидност, както и използването на публичната подкрепа за оборотния или инвестиционния капитал. Рамката ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Източник: Европейска комисия