Цифрово свидетелство за управление на МПС в ЕС

Комисията представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план. Миналата година над 20 000 живота са изгубени по пътищата на ЕС, а повечето от загиналите са пешеходци, велосипедисти и водачи на скутери и мотоциклети.

С помощта на новите правила ще се повиши безопасността за всички участници в движението и ще се спомогне за това ЕС да постигне своето виждане „Нулева смъртност“ – да няма загинали по пътищата на ЕС от 2050 г. нататък.Благодарение на тях водачите ще бъдат по-добре подготвени за превозните средства с нулеви емисии и за управлението на МПС в градски условия, заедно с велосипеди и други двуколесни превозни средства, както и с много пешеходци в близост. Чрез новите правила на младите водачи също така ще се даде възможност да трупат опит чрез управление на МПС с придружител – от 17-годишна възраст младежите ще имат право да се учат да шофират и да получават свидетелство. Успешно преминалите изпита на 17 г. ще имат право да управляват сами след навършването на 18 г., както и да работят като професионални водачи, когато това е възможно съгласно изискванията за конкретната работа. Това ще спомогне за справяне със сегашния недостиг на водачи.

Осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС с цел повишаване на безопасността на движението по пътищата и облекчаване на ежедневието

По силата на предложението за свидетелствата за управление се изменя действащото законодателство на ЕС, като то е вдъхновено от най-добрите практики, които вече се прилагат в редица държави членки.

Основна цел на новите правила е повишаването на безопасността на движението по пътищата с помощта на следните мерки:

 • Изпитателен срок от най-малко две години за начинаещите (новите) водачи след преминаването на изпита, както и правило за нулева толерантност към управлението в нетрезво състояние. Това е много важно, защото 2 от всеки 5 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с причинена смърт са с участието на водач на възраст под 30 г., макар че младите водачи са само 8 % от всички водачи на автомобили.
 • Осигуряване на възможност за младежите да полагат изпит и да започват да управляват автомобили и камиони с придружител от 17-годишна възраст, така че да трупат водачески опит.
 • Приспособяване на обучението и изпитването на кандидатите за водачи с цел по-добра подготовка на водачите за наличието на уязвими участници в движението. Така ще се спомогне за повишаване на безопасността на пешеходците, велосипедистите и ползвателите на електрически скутери/тротинетки и електрически велосипеди по време на прехода на ЕС към по-устойчива градска мобилност.
 • По-целенасочена оценка на здравната годност за управление, като се има предвид напредъкът в лечението на такива заболявания като диабета. Водачите ще бъдат също така насърчавани да обновяват водаческите си умения и знания, за да не изостават от технологичните промени.

За да се опрости признаването на свидетелствата за управление между държавите членки, Комисията предлага въвеждане на цифрово свидетелство за управление на МПС – първото в света. Така подмяната, подновяването или замяната на свидетелство за управление ще стане много по-лесна, тъй като всички процедури ще се извършват по интернет. Също така за гражданите на държави извън ЕС със сравними стандарти за безопасност на движението по пътищата ще бъде по-лесно да заменят свидетелството си срещу свидетелство от ЕС.

Обновените правила за изпитите ще бъдат съобразени с преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Например по време на изпитите ще се оценяват знанията и уменията, свързани с усъвършенстваните системи за подпомагане на управлението и други автоматизирани технологии. Начинаещите водачи ще научават също така как стилът им на управление въздейства върху емисиите им – например времето на смяна на предавката. Накрая, ще бъде променена разрешената маса за МПС от категория В за съобразяване с превозните средства с алтернативно гориво, тъй като превозните средства с нулеви емисии, снабдени с батерии, понякога са по-тежки.

Ефективни трансгранични принудителни мерки за изпълнение на правилата за безопасността на движението по пътищата 

Действащите правила на ЕС за трансграничните принудителни мерки са допринесли за това чуждестранните нарушители на правилата за движение по пътищата да не остават анонимни. Въпреки това през 2019 г. около 40 % от трансграничните нарушения са останали ненаказани – или защото не е била установена самоличността на нарушителя, или защото не е било извършено принудително изпълнение за събиране на глобата.

Представеното днес предложение е предназначено за справяне с този проблем, като се предвижда правоприлагащите органи да получат достъп до националните регистри на свидетелствата за управление на МПС. Комисията предлага също така засилване на ролята на създадените национални звена за контакт, така че те да могат да си сътрудничат по-успешно с правоприлагащите органи, участващи в разследването на нарушенията. Това е мярка за преодоляване на сегашните пропуски в сътрудничеството между държавите членки при разследване на нарушенията.

Освен това сега действащото законодателство се отнася до някои от най-честите и груби нарушения, например управление с превишена скорост и управление в нетрезво състояние. Комисията предлага да добави следното към обхванатите нарушения на правилата за движение по пътищата:

 • неспазване на достатъчно разстояние спрямо движещото се отпред превозно средство;
 • опасно изпреварване;
 • опасно паркиране;
 • пресичане на една или повече непрекъснати бели линии;
 • движение в платното за насрещно движение;
 • неспазване на правилата за образуване и използване на коридори за спешни случаи;
 • използване на претоварено превозно средство.

С тези добавки ще се спомогне за намаляване на безнаказаността при такива нарушения и за повишаване на способността на държавите членки да наказват нарушителите от други държави членки. Така ще се осигури и еднакво отношение към местните и чуждестранните нарушители.

Благодарениe на обновените законодателни разпоредби ще се гарантира спазването на правата на лицата, обвинени за нарушения на правилата за движение по пътищата. Чуждестранните нарушители имат право на ефективно обжалване и справедлив процес, на презумпция за невиновност и на защита. Тези права ще бъдат обезпечени по-добре чрез разпоредби за осигуряване на уеднаквено съдържание и връчване на наказателните постановления, чрез осигуряване на възможност за получателите на такива постановления да проверяват истинността им и чрез въвеждане на стандартно изискване за споделяне на информация с предполагаемите нарушители.

С помощта на специален информационнотехнологичен портал ще се осигури лесен достъп на гражданите до информация за правилата за безопасност на движението по пътищата във всяка държава членка и – след време – възможност за тях да плащат пряко наложените им глоби.

Правилата ще бъдат съобразени и с разпоредбите на ЕС за защита на личните данни (Общия регламент относно защитата на данните и Директивата относно правоприлагането в областта на защитата на данните).

Лишаване от право да се управлява МПС, което важи в целия ЕС: край на безнаказаността при тежките нарушения

За да не се допуска безнаказаност за нарушителите на правилата за движение по пътищата, ще бъде въведена нова система, осигуряваща лишаване от право да се управлява МПС в целия ЕС, когато държава членка реши да наложи такова наказание за нарушение, извършено на нейна територия.

Търсенето на отговорност от нарушителите на пътя във всички държави членки е от основно значение за безопасността на движението по пътищата. По силата на действащите правила обаче, когато тежко нарушение води до лишаване от право да се управлява МПС, това лишаване не може да бъде принудително изпълнено в целия ЕС, ако нарушението не е извършено в държавата членка, която е издала свидетелството за управление.

Представяното днес предложение се отнася до тежките нарушения на правилата за движение по пътищата, например голямо превишение на максималната разрешена скорост, управление под въздействието на алкохол или наркотични вещества, причиняване на смърт или тежка телесна повреда вследствие на всякакво нарушение на правилата за движението по пътищата. 

Следващи действия 

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Източник: Европейска комисия