Държавна помощ: ЕК одобри българска схема в размер на 8 млн. евро за подпомагане на селскостопанските производители

Европейската комисия одобри схема на приблизителна стойност от 8 млн. евро (16 млн. лева) в подкрепа на сектора на първичното селскостопанско производство в България в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно приетата от ЕК на 9 март 2023 г. Временна рамка за кризи и преход за държавна помощ в подкрепа на мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива. Новата рамка изменя и частично удължава срока на действие на Временната рамка при кризи, приета на 23 март 2022 г., даваща възможност на страните членки да подкрепят икономиките си в контекста на геополитическата криза. Рамката вече бе изменена на 20 юли 2022 г. и на 28 октомври 2022 г.

Схемата на помощта предвижда предоставяне на ограничени по размер помощи под формата на преки безвъзмездни средства. Целта на мярката е да се подпомогнат селскостопанските производители, които изпитват недостиг на ликвидност поради увеличението на разходите за вода, която е ключов фактор за селскостопанското производство, и по този начин да се гарантира продоволствената сигурност.

Комисията установи, че българската схема е в съответствие с условията, определени във Временната рамка при кризи. По-специално помощта: а) няма да надвишава 250 000 евро на бенефициер; и б) ще бъде предоставена не по-късно от 31 декември 2023 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с чл. 107, пар. 3, буква б от Договора за функциониране на Европейския съюз /ДФЕС/ и условията на Временната рамка за кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

На този линк е налична допълнителна информация за Временната рамка за кризи и преход, както и за другите действия, които ЕК предприема за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.107863 в Регистъра на държавните помощи на интернет страницата за конкуренция на ЕК, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Източник: Представителство на ЕК в България