Държавна помощ: Европейската комисия одобрява мярка в размер на 26.5 милиона евро за спешна подкрепа за ликвидността на българските пощи

Европейската комисия е одобрила, съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, българска мярка в размер на 26.5 млн. евро (50 млн. лева) за предоставяне на спешна подкрепа за ликвидността на „Български пощи“ ЕАД („Български пощи“). „Български пощи“ е държавно дружество, което предоставя универсални пощенски услуги на цялата територия на България с мрежа от 2 973 пощенски станции с 8 500 служители. Понастоящем дружеството е изправено пред спешна нужда от ликвидност поради инфлацията и увеличените оперативни разходи.

Мярката има за цел да осигури на „Български пощи“ ресурси за посрещане на спешните и непосредствени нужди от ликвидност до края на октомври и да продължи дейността си по предоставяне на пощенски услуги и изплащане на пенсии. Помощта ще бъде под формата на заем. България се ангажира да гарантира, че след шест месеца заемът ще бъде изплатен, или „Български пощи“ ще представи план за преструктуриране на дружеството за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност. Такова евентуално преструктуриране ще подлежи на оценка и одобрение от страна на Комисията.

Комисията оцени мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално Насоките за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране, които дават възможност на държавите членки да помагат на предприятия в затруднено положение, при условие по-специално че мерките за публична подкрепа са ограничени по време и обхват и допринасят за постигането на цел от общ интерес. Комисията установи, че мярката ще спомогне да се гарантира продължаването на универсалните пощенски услуги и изплащането на пенсии в интерес на българската икономика и население. В същото време строгите условия, с които е обвързан заемът, ще сведат до минимум евентуалните нарушения на конкуренцията, произтичащи от помощта за оздравяване. Въз основа на това Комисията одобри мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Неповерителната версия на решението ще бъде представена под № SA.106972 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.

Източник: Представителство на ЕК в България