Действия за подпомагане на земеделските стопани и потребителите в ЕС

Европейската комисия представи миналата седмица редица краткосрочни и средносрочни действия за подобряване на продоволствената сигурност в световен мащаб и за подпомагане на земеделските стопани и потребителите в ЕС с оглед на нарастващите цени на храните и разходите за производство като енергия и торове. Рязкото покачване на световните цени на суровините, допълнително ускорено от руското нашествие в Украйна, отново подчертава необходимостта селското стопанство и веригите за доставки на храни в ЕС да станат по-издръжливи и устойчиви в съответствие със стратегията „От фермата до трапезата“.

Комисията се ангажира да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че ЕС, като нетен износител на храни и водещ производител на селскостопански хранителни продукти, допринася за световната продоволствена сигурност, особено в Украйна, Северна Африка и Близкия изток, които разчитат до голяма степен на вноса на зърнени култури, както и в Азия и Субсахарска Африка. ЕС е водещ доставчик на хуманитарна помощ и помощ за развитие в областта на продоволствието и продоволствените системи.

Понастоящем наличието на храна в ЕС не е застрашено, тъй като континентът до голяма степен е самодостатъчен за много селскостопански продукти. Нашият селскостопански сектор обаче е нетен вносител на специфични продукти, например фуражни протеини. Тази уязвимост, заедно с високите разходи за производство, като торове и енергия от изкопаеми горива, създава предизвикателства пред земеделските производители и рискува да доведе до повишаване на цените на храните.

Източник: Европейска комисия (Представителство в България)