Дигитални права

Дигитални права
Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (NIS) влезе в сила през август 2016 г. Държавите-членки са имали 21 месеца, за да транспонират директивата в своите национални законодателства и имат 6 месеца повече, за да идентифицират операторите на основни услуги. Това е първият правно обвързващ набор от правила за киберсигурността в целия ЕС. Директивата установява високо общо ниво на сигурност на мрежовите и информационните системи в целия ЕС. Освен това, за да предостави на Европа необходимите инструменти за справяне с кибератаките, Европейската комисия предложи през септември 2017 г. широк набор от мерки за изграждане на силна киберсигурност в ЕС. Това включваше предложение за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност, както и нова европейска схема за сертифициране, за да се гарантира, че продуктите и услугите в цифровия свят са безопасни за използване. С приемането на тази директива се увеличи капацитета на ЕС за киберсигурност. Благодарение на първия европейски закон за киберсигурността държавите-членки засилиха сътрудничеството си за европейска политика в областта на киберсигурността и координираха усилията си за изграждане техните способности за реагиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да подпомогне транспонирането на директивата. За да се помогне на държавите-членки бързо да транспонират директивата за НИС и да изградят своите възможности, програмата "Свързване на механизма за свързване на Европа" (CEF) предоставя финансиране от 38 милиона евро до 2020 г. за подпомагане на националните ЦДКСКС, както и на други заинтересовани страни от директивата за НИС, и доставчиците на цифрови услуги. Държавите-членки следва да използват възможно най-пълноценно възможностите, предоставени от този източник на финансиране. Повече прават имат и гражданите за защита на личните им данни. Като например: право да бъдеш забравен; право на достъп до информация за своите данни; право да бъдеш уведомен за автоматични промени; право да преместваш и изтриваш данните си; право да се обърнете към независими инстанции, ако смятате, че дигиталните Ви права са нарушени.
Източник: Европейска комисия