Директива за услугите: Как да улесним осъществяването на бизнеса?

Директива за услугите: Как да улесним осъществяването на бизнеса?

Малките и средни предприятия са движещата сила на европейската икономика, както и основен източник на създаване на работни места и подобряване на благосъстоянието на европейските граждани. Повечето от тях обаче работят само на територията на собствената си държава или местен пазар, като понякога това се дължи на многобройни правни и административни бариери в държавите от ЕС – трудности при получаването на информация за формалностите; необходимост да се осъществи връзка с голям брой органи за получаване на различни разрешителни; продължителни и усложнени процедури.

Директивата на ЕС за услугите е приета, за да се отстранят голяма част от тези бариери.

Какво представлява Директивата за услугите? Тя е правен акт, който цели да улесни предприятията при предоставяне или ползване на услуги в Европейския съюз. Тя изисква всички държави в ЕС да премахнат редица правни и административни бариери.

Директивата, приета на 12 декември 2006 г., улеснява установяването на предприятия от сектора на услугите, т.е.случаите, когато отделен предприемач или предприятие иска да се установи за постоянно (като дружество или клон) в собствената си държава или в друга държава от ЕС. Директивата също така подпомага трансграничното предоставяне на услуги в случаите, когато предприятие, което вече е установено в държава от ЕС иска да предоставя услуги в друга държава от ЕС, без да се установява за постоянно в нея.

Директивата обхваща голям набор от дейности по предоставянето на услуги като дистрибуторска търговия; строителни услуги; занаятчийски услуги; професионални услуги (като услугите, предоставяни от правни и данъчни консултанти, архитекти, ветеринари); услуги, свързани с бизнеса (реклама, услуги за подбор на персонала, пълномощници по патентоване); туризъм; услуги по настаняване и хранене; услуги във връзка с образование и обучение (като частни университети, езикови училища); услуги, свързани с недвижими имоти; услуги по поддържане на домакинството.

Директивата представлява както законодателен акт, който следва да се пренесе в националното право, така и  цялостна програма за модернизация, която е от полза за МСП, когато искат да останат в рамките на националния пазар или да излязат извън него. Прилагането на тази директива ви позволява да създадете ново предприятие или клон при опростени и по-бързи процедури в собствената си държава или в чужбина; да предоставяте по-лесно услуги в други държави от ЕС, без да е необходимо да създавате предприятие там; да получавате информация и да извършвате необходимите административни процедури на едно място във всяка държава („единични звена за контакт“); да получите лесен достъп до по-широк кръг услуги за вашето предприятие.