Доклад за напредъка относно схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване

Доклад за напредъка относно схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване
 
Европейската комисия прие своя девети доклад за напредъка относно схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване, в който прави оценка на действията, предприети от 8 декември 2016 г. досега. През обхванатия от доклада период държавите членки продължиха да увеличават усилията си по отношение на презаселването, като досега са осигурили безопасни и законни канали за достигане до Европа на 13 968 души. Цялостната положителна тенденция при преместването също се запази, като през отчетния период са осъществени още 3 813 премествания, а през декември беше отбелязан най-високият досега брой премествания за един месец — 1 926. Общият брой на преместванията вече e 11 966. Същевременно обаче все така актуална е нуждата от допълнителни усилия от страна на държавите членки за стабилизиране на осъществения напредък и за постигане на целите, поставени от Комисията, а именно извършването всеки месец на 1 000 премествания от Италия и 2 000 премествания от Гърция.

 
Източник: Европейска комисия