Eкспертна група по инвестициите в образованието и обучението

Eкспертна група по инвестициите в образованието и обучението 
 
В онлайн заседание на Съвета по образованието в Брюксел българският еврокомисар Мария Геабриел разисква предприетите стъпки за трансформиране на висшето образование, европейския подход към микрокредитите в подкрепа на ученето през целия живот и необходимостта от стратегически инвестиции в образованието и обучението. Министрите направиха преглед и на напредъка по резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.
 
„Осигуряването на стратегически инвестиции в областта на образованието и обучението ще бъде важно условие за напредъка в тази област. Днес публикувахме ново проучване, което показва, че добре планираните и целенасочени инвестиции могат да осигурят устойчиви и конкурентоспособни системи на образование и обучение. Ето защо ще създадем експертна група по инвестициите в образованието и обучението, която да помогне на националните органи да насочват умело и по най-добрия начин наличните средства“, заяви Мария Габриел.
 
Експертната група ще се състои от представители на академичните среди и експерти в областта на образованието от публичния и частния сектор. Поканата за представяне на кандидатури е отворена от днес и ще бъде достъпна онлайн, заедно с проучването, до 20 март. Експертната група ще съсредоточи анализа си върху областите, които представляват по-голямата част от разходите за образование. Това са учители и обучаващи, управление на образователната инфраструктура и свързаните с нея физически и човешки ресурси, цифрово образование (инфраструктура и развитие на компетентности). Всяка област следва да обхваща всички равнища на образование и обучение и ще бъде придружена от анализ на разходите и ползите и анализ на отражението върху бюджета.
 
Българският еврокомисар отбеляза, че в изпълнение на мерките заложени в новия план за действие в областта на цифровото образование, ще стартира диалог за това как да се премине към успешно цифрово образование. През първата половина на тази година ще бъде предложена Препоръка на Съвета относно дистанционното и онлайн обучение. Целта е максимално да се използва потенциала на технологиите, като същевременно се гарантира, че всички учащи са включени и никой не е оставен извън борда.
 
„Много е важно държавите членки да се възползват в пълна степен от възможностите, предлагани от Механизма за устойчивост и възстановяване и да отдадат висок приоритет на инвестициите в образованието и обучението в своите национални планове за възстановяване и устойчивост. Това ще позволи да се използва стратегически и по най-добрия начин наличното европейско финансиране”, заключи Мария Габриел.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство в България
Източник фотография: Аудио-визуална служба на Европейската комисия 
Фотограф: Дати Бендо