EК организира обществена консултация по тема “Борба с трафика на мигранти: подходящо ли е Европейското законодателство за целта?“

EК организира обществена консултация по тема "Борба с трафика на мигранти: подходящо ли е Европейското законодателство за целта?“

EК организира обществена консултация относно европейските законодателни мерки срещу трафика на мигранти. Целта на консултацията е да се съберат мнения за това, какво трябва да се направи, за да се подобри ефективността на мерките, предприети от ЕС за възпиране на дейността на престъпни мрежи, замесени в нелегалния трафик на мигранти. Чрез консултация ЕК цели да получи обратна връзка за функционирането на съществуващото законодателство в сферата на миграцията и относно това, което може да се направи за допълнителното подобрение на законовата рамка така, че да се предотврати нелегалния трафик на мигранти и свързаните с него трагедии и нарушения на човешките права.
Двaтa правни инструмента, предмет на настоящата обществена консултация са Директива 2002/90/ЕО на Съвета за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването и Рамковото решение 2002/946/ПВР за укрепване на наказателно-правната рамка за предотвратяване улесняването на незаконно влизане, преминаване и пребиваване.
Комисията иска да получи мнения на граждани (граждани на ЕС, както и на трети страни), европейски институции, местни, регионални и национални власти, международни и неправителствени организации, академични институции, трети страни, както и гражданското общество.
Консултацията ще се провежда през периода от 13 януари 2016 г. дo 6 април 2016 г.
Коментарите и предложенията във връзка с обществената консултация могат да се направят чрез попълването на онлайн въпросник. Той може да бъде попълнен на всеки един от официалните езици на ЕС. Важно е всеки, който иска да вземе участие в консултацията, да прочете декларацията за поверителност, приложена към нея, за да се информира как ще се обработят личните данни и коментари.
Онлайн въпросникът можете да попълните на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Migrant-smuggling-2016
Повече информация за консултацията можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/bulgaria/news/обществена-консултация-относно-европейските-законодателни-мерки-срещу-трафика-на-мигранти_bg

Източник: Европейската Комисия