ЕК предприема действия, за да гарантира пълното и навременно транспониране на директивите на ЕС

Европейската комисия приема пакет от решения за установяване на неизпълнение на задължения поради липсата на съобщаване от страна на държавите членки на мерките, предприети за транспониране на директивите на ЕС в националното законодателство. Комисията изпраща официално уведомително писмо на онези държави членки, които не са уведомили за националните мерки за транспониране на директивите, чийто краен срок за транспониране е изтекъл. Това е стандартна политика на Комисията за систематично проследяване на този вид случаи. Съответните държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на писмата и да приключат транспонирането, или Комисията може да реши да издаде мотивирано становище.

Уведомителни писма към България:

·       Система на ЕС за търговия с емисии: От държавите членки се изисква да транспонират договорените правила за укрепване и разширяване на търговията с емисии в ЕС. България не е съобщила за пълно транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2023/958, приложима за сектора на въздухоплаването, и на новите разпоредби на Директива (ЕС) 2023/959 до крайния срок 31 декември 2023 г.

·       Законна миграция: България не е съобщила на Комисията до определения краен срок 18 ноември 2023 г. националните мерки за транспониране на Директива (ЕС) 2021/1883 за синята карта на ЕС за влизане и пребиваване на висококвалифицирани работници.

·       Директива за автомобилното застраховане: България не е съобщила на Комисията пълното транспониране на Директива (ЕС) 2021/2118 относно мерките за защита на увредените страни в случай на несъстоятелност на застрахователя до крайния срок 23 декември 2023 г.

·       Директива за необслужваните кредити: България не е съобщила на Комисията пълното транспониране на членовете от Директива (ЕС) 2021/2167 относно лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити до крайния срок 29 декември 2023 г.

Повече информация можете да намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България