ЕК предупреди България да измени законодателството си в частта за придобиване на земеделска земя

ЕК предупреди България да измени законодателството си в частта за придобиване на земеделска земя
 
С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

В тази връзка Европейската комисия изпрати т. нар. официални уведомителни писма на България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия през март и април 2015 г. да изменят законодателството си във връзка с придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и правото на свободно установяване.След като получи отговори от тези страни членки, Комисията остава загрижена по отношение на националните разпоредби, които в момента са в сила и продължава да настоява за изменение на законодателството в горе изброените държави в частта за придобиване на земеделска земя.
Основният повод за загриженост в България е, че купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната, което представлява дискриминация срещу другите граждани на ЕС. Това на свой ред може да възпрепятства трансграничните инвестиции. Някои от ограниченията може да са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или обслужват цели в областта на планирането и цели на политиката за селските райони; въпреки това, за да бъдат законни, те трябва да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС.
Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. От институцията предупреждават, че ако в рамките на 2 месеца държавите не успеят да приведат законодателствата си в съответствие с правото на Съюза, Европейската комисия може да се обърне към Съда на Европейския съюз.
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1823_bg.htm
 
Източник: Европейска комисия