EK препоръчва действия за борба с онлайн пиратството на спортни и други събития, предавани на живо

Европейската комисия прие препоръка относно начините за борба с онлайн пиратството в търговски мащаби на спортни и други събития, предавани на живо, като концерти и театрални представления. Тя насърчава държавите членки, националните органи, носителите на права и доставчиците на посреднически услуги да предприемат ефективни, балансирани и подходящи мерки за борба с неразрешеното препредаване на такъв род стрийминг, при пълно спазване на основните права и правилата за защита на личните данни. Чрез засилването на борбата с онлайн пиратството препоръката ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на спортния и творческия отрасли на ЕС.

Препоръката е концентрирана в три основни области:

  • Бързото обработване на уведомления, свързани със събития, предавани на живо: надграждайки върху Законодателния акт за цифровите услуги в нея се подчертава значението на спешните действия от страна на доставчиците на хостинг услуги, за да се сведе до минимум вредата, причинена от незаконен стрийминг.
  • Динамични разпореждания: въз основа на средствата за правна защита, предвидени в Директивата за правоприлагането и надграждайки върху опита, получен в някои държави членки, препоръката насърчава използването на разпореждания за блокиране, предназначени за събития на живо, а в случая на спортни събития, предавани на живо, насърчава държавите членки да предоставят процесуална легитимация на организаторите на спортните събития да могат да поискат издаването на разпореждане за преустановяване на нарушение, в случаите в които сега това не е възможно.
  • Търговски предложения и осведоменост: тя препоръчва на организаторите и излъчващите оператори на спортни и други събития на живо да увеличат наличието, финансовата достъпност и привлекателността на своите търговски предложения за крайните ползватели в целия Съюз. Тя призовава държавите членки да повишат осведомеността сред потребителите относно законните предложения за ползване на този вид съдържание и сред правоприлагащите органи относно проблема с пиратството.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Източник: Представителство на ЕК в България