ЕК приветства окончателното одобрение на ревизираната Директива относно енергийната ефективност

Европейска зелена сделка: приети са Директива за енергийната ефективност, Регламент за горивата в морския транспорт на ЕС и Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива, които спомагат за превръщането на ЕС в “подготвени за цел 55”.

Комисията приветства днешното окончателно одобрение на преработените Директива за енергийната ефективност, Регламент за горивата в морския транспорт на ЕС и Регламент за инфраструктурата за алтернативни горива (AFIR) като част от законодателния пакет “подготвени за цел 55” за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55 % до 2030 г. Това законодателство беше представено от Комисията през юли 2021 г. с цел осъществяване на Европейската зелена сделка.

С повишената си амбициозност преразгледаният закон за енергийната ефективност ще намали потреблението на енергия през това десетилетие и след това и ще постави ЕС на икономически ефективен път към постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Предложените цели бяха преразгледани от Комисията в посока нагоре след нахлуването на Русия в Украйна и сега той ще подкрепи и усилията на ЕС да прекрати вноса на руски изкопаеми горива, както е посочено в плана REPowerEU.

Съгласно преразгледаното законодателство ЕС ще трябва да намали крайното потребление на енергия с 11,7 % до 2030 г. в сравнение с 2020 г. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие за почти двойно увеличение на задължението за годишни икономии на енергия на национално равнище. Това ще стимулира икономиите на енергия в критични сектори като сградите, промишлеността и транспорта. Актуализираната директива също така поставя по-силен акцент върху намаляването на енергийната бедност и овластяването на потребителите.

Що се отнася до емисиите на парникови газове в морския транспорт, новият регламент FuelEU Maritime ще гарантира, че интензивността на емисиите на парникови газове на горивата, използвани от сектора на корабоплаването, постепенно ще намалява с времето – с 2 % през 2025 г. до 80 % през 2050 г. За тази цел регламентът стимулира използването на т.нар. възобновяеми горива от небиологичен произход (RFNBO), които имат висок потенциал за декарбонизация, и изключва изкопаемите горива от процеса на сертифициране по регламента.

И накрая, след днешното приемане на Регламента относно инфраструктурата за алтернативни горива ЕС ще въведе повече станции за зареждане и презареждане с алтернативни горива през следващите години, което ще позволи на транспортния сектор да намали значително своя въглероден отпечатък. Съгласно този регламент от 2025 г. нататък станции за бързо зареждане на леки автомобили, микробуси и тежкотоварни превозни средства ще трябва да бъдат инсталирани на всеки 60 км по основните транспортни коридори на ЕС.

След официалното одобрение от двамата съзаконодатели тези нови законодателни актове вече могат да влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в официалния вестник на ЕС.

Източник: Европейска комисия