Eкипът на център „Европа Директно-Видин“ взе участие в информационен семинар за местни власти и заинтерсовани страни по проблеми свързани с опазването на околната среда

Eкипът на център "Европа Директно-Видин" взе участие в информационен семинар за местни власти и заинтерсовани страни по проблеми свързани с опазването на околната среда

Семинарът се проведе на 19 август 2016 г. в гр. Видин. Oрганизатор беше Фондация "Феникс – 21 век". По време на семинара се представи разработеното в рамките на проекта проучване на състоянието на влажните зони и защитените зони от Натура 2000, което обхваща общините покрай река Дунав от Видин до Оряхово. Целевите групи бяха запознати със защитените зони от НАТУРА 2000, представиха се добри европейски практики за управление на зони в НАТУРА 2000, обсъдиха се добри европейски практики и възможностите за прилагането им в България. В рамките на семинара се обсъди и кои места в град Видин, биха могли да се почистят по време на предстоящата почистваща кампания по проекта през месеците март и април 2017г. Център "Европа Директно-Видин" участва с презентация на възможностите за финансиране по европейски програми.

Центърът разположи информационен щанд, където екитът на "Европа Директно – Видин", чрез консултации и разпространяване на информационни материали, имаше възможност да промотира услугите и дейността на центъра, да повиши информираността на гражданите за ЕС, за екологичната политика на ЕС, за програмите за финансиране на ЕС, за 10те приоритета на Комисията на Юнкер. След приключването на семинара, екипът на центъра продължи да дава консултации на гражданите.