Експерти от Видин представиха резултати от проучване на готовността на общините в област Видин за цифров преход и ролята, и участието на гражданите в този процес

Експертен екип от Видин представи днес резултатите от две проучвания, проведени сред общините и гражданите в областта в периода декември 2022-юни 2023, направени в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0208-C02 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на  политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Обща стойност: 59 964,19 лв, 50969.56 лв европейско финансиране (от EСФ), 8994,63 лв национално съфинансиране. Период на изпълнение на проекта: 16.08.2022 г. – 31.12.2023 г.

Първото проучване очертава съществуващите предизвикателства в областта на цифровизацията и нагласите на общините в област Видин към възможностите за цифрова трансформация и внедряването на цифрови услуги. Второто проучване беше насочено към възможностите за гражданското участие и тяхната информираност за цифровите услуги, които се предоставят на местно ниво.

Експертите, реализирали първото проучване, направиха детайлен обзор на актуалното състояние на цифровизацията в местното управление и изследваха предизвикателствата пред общините в дигиталния преход. В резултат на това предложиха конструктивни решения за подпомагане на цифровата трансформация и увеличаване на гражданското участие, след като потърсиха мнението на 114 общински представители.

Проучването на гражданите, в което участваха близо 700 души от област Видин, имаше за цел да изследва степента им на информираност и нагласите им по отношение на възможностите за цифрова трансформация и внедряване на цифрови услуги. Освен това, експертите потърсиха мнението на анкетираните относно възможностите им за участие в процесите на формулиране на политики и приемане на решения на местно равнище, като подчертаха важността на тяхната активна роля в определянето и формирането на общностите, в които живеят.

Резултатите от проведените проучвания предоставят ценни данни и изводи, базирани на мненията на общински представители, представители на неправителствени организации и бизнеса, както и на други организации на гражданското общество, включително множество граждани на област Видин. Тези данни и изводи могат да бъдат от полза както за местните общински администрации, така и за други представители на местната власт в област Видин при разработването на стратегии за постепенна цифровизация на услугите. Обработените данни представляват ценен ресурс, който може да бъде използван като основа за разработване на по-ефективни цифрови услуги и подобряване на участието на гражданите и бизнеса в процеса на вземане на решения и формулиране на политики на местно равнище. Този подход има за цел подпомагане на по-доброто управление и предоставяне на по-качествени услуги от страна на общините в област Видин.

Служителите на местните общински администрации се явяват ключови фигури в процеса на вземане на решения на местно ниво и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса. Тяхното участие в проучването играе критична роля при определянето на насоките за подобряване на цифровото управление и улесняване на участието на гражданите.

Цифровият преход оказва дълбоко влияние върху различни аспекти на обществото, включително икономиката, образованието, здравеопазването и социалната сфера. Гражданите са сърцето на всяка общност, и техният принос и мнение са от изключително значение за успешния цифров преход и разработването на цифровите услуги, които се насочват към тях.

За да насърчат осведомеността и ангажимента на гражданите, експертите предлагат организирането на образователни кампании, семинари и обучения, които да им помогнат да разберат по-добре възможностите, предоставени от цифровите технологии, и как да изразят своите мнения и идеи по този въпрос. Препоръките на експертите към местната власт включват също така разнообразяване на цифровите услуги, така че да отговарят на интересите и предпочитанията на гражданите; предоставяне на удобни и лесни за ползване цифрови услуги; подобряване на достъпа в селските райони и обучение на граждани, които не се справят добре със съвременните технологии, адаптация на услугите за цифрови устройства; създаване на цифрови платформи за диалог с гражданите и много други.

Препоръките, отправени към общините, акцентират върху няколко ключови аспекта за успешния дигитален преход на местно равнище. Първо, инвестициите в модернизация на инфраструктурата и дигитализация на местните услуги са от съществено значение, но срещат ограничения в икономически слабо развити региони. Тези инвестиции имат потенциал да подобрят ефективността и да намалят бюрокрацията. Второ, необходимо е обучение и образователни програми за местните служители, граждани и бизнеса, тъй като въвеждането на нови технологии изисква специфични знания и умения. Трето, културните предизвикателства, свързани с предразсъдъци към новите технологии, изискват изграждане на доверие и обяснение на ползата от тях. Четвърто, сигурността и защитата на личните данни изискват ясни политики и процедури за управление и защита. Експертите подчертават и значението на активното участие на гражданите във формулирането на политики и взимането на решения, както и създаването на партньорство между местните органи, гражданското общество и бизнеса. Независимо от предизвикателствата, успешният дигитален преход може да подобри качеството на местните услуги и ефективността на управлението, затова инвестирането в технологии и усилията за партньорство са от съществено значение за цифровизацията на местно ниво.

Резултатите от проучването са публикувани в анализ, който подчертава важността на цифровото управление и дигитални иновации.

Докладът от анализът е достъпен на следния адрес: https://www.frr-bg.org/wp-content/uploads/2023/09/analysis-a1-final-version.pdf

Препоръките на експертите може да бъдат изтеглени тук: https://www.frr-bg.org/wp-content/uploads/2023/09/recommendations_final-version.pdf.

Проучването е част от дейностите на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, прилагане и мониторинг на политики, стратегии и решения за дигитализация на местно равнище“.  Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и има за цел да повиши участието на гражданите и бизнеса в процесите на вземане на решения на местно ниво, свързани с цифровия преход. Водещият бенефициент на проекта е Фондация за регионално развитие, която работи в партньорство с Фондация “Феникс 21 век”.