EКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ТЪРСИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

EКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТРУКТУРНИЯ ДИАЛОГ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ТЪРСИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
 
Европейската комисия търси организации, които да се присъединят към структурния диалог в Експертната група на партньорите по Европейските структурни и инвестиционнифондове. Групата от експерти в момента се състои от 52 организаци и членки и 2 наблюдатели, избрани и назначени след покана за набиране на експерти обявена през юли 2014 г. Максималният брой членуващи организации, които могат да се присъединят в групата е 60.
Целта на настоящата покана е да се запълни броя на членуващи организации до максимума от 60. Групата е създадена в съответствие с член 5 (6) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (Общрегламент за разпоредби) и Решение C (2014) 4175. Групата има следните задачи:
• подпомага работата на Комисията по отношение на развитието на политиката на сближаване, политиката за развитие на селските райони, общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика в различни области на компетентност,
• подпомага Комисията по въпроси, свързани с изпълнението на подкрепата от фондовете ESI,
• следи развитието на политиката в областта на партньорството и многостепенното управление,
• обмен на опит и добри практики в тази област.
Поканата за представяне на предложения е отворена за представителни организации, създадени на европейско равнище, които представляват партньори от държавите-членки, а именно:
• асоциации, представляващи регионални, местни, градски и други публични органи,
• икономически и социални партньори,
• структурите, представляващи гражданското общество, като например екологични партньори, неправителствени организации и организациите, отговарящи за насърчаване на социалното приобщаване, равенството между половете и недопускане на дискриминация.
Кандидатите трябва да бъдат създадени преди 31 декември 2014 г. и да бъдaт вписани в Регистъра за прозрачност.
Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат попълнени на английски, френски или немски език и да се подадат онлайн до 14 септември 2015 г. Експертите, номинирани от организациите, трябва да могат да общуват на поне един от тези езици.
 
Повече информация за конкурса можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015