Енергийната сигурност и ролята на Еврпейския съюз

Енергийната сигурност и ролята на Еврпейския съюз
С настъпването на новия зимен сезон все по-голямо внимание се отделя на темата за енергийните доставки, енергийната сигурност и ефективност, цените на енергията и предизвикателствата, пред които сме изправени в борбата за намаляване на потреблението и постигане на екосъобразност. Според енергийната стратегия на ЕК основните цели на Комисията са намаляването на потреблението на енергия, диверсификацията на източниците и доставчиците на енергия и подобряването на производството и на сътрудничеството между правителствата в ЕС. Ето защо цялостната енергийна политика на ЕС се съсредоточава в сигурност на доставките, конкуретноспособност и устойчивост. Европейският енергиен съюз е важен за изпълнението на поставените цели, тъй като гарантира, че Европа разполага със сигурна, достъпна и съобразена с климата енергия. По-разумното използване на енергията и борбата срещу изменението на климата представляват стимул за създаването на нови работни места и растеж и са инвестиция в бъдещето на Европа. Освен това благодарение на енергийния съюз Европа ще може да заема единна позиция по световни енергийни въпроси. Енергийният съюз се основава на съществуващата енергийна политика на ЕС, включително върху рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Специфичните краткосрочни цели на ЕС в областта на енергетиката и климата за 2020 и 2030 са:
– цели за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г.; 20 % от енергията да е от възобновяеми източници; подобряване на енергийната ефективност с 20 %.
– цели за 2030 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %; поне 27 % от енергията да е от възобновяеми източници; повишаване на енергийната ефективност с 27—30 %; 15 % електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15 % от произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза.
Източник: Европейска комисия