Еразъм +

ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 

Еразъм+“ е програма на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя е една от най-известните, реномирани и успешни програми на ЕС. „Еразъм+“ създава добавена стойност на европейско равнище в сравнение с това, което участващите в програмата държави могат да постигнат самостоятелно. Програмата „Еразъм+“ и нейните предшественици са оказали положително въздействие върху повече от 9 милиона европейци през последните 30 години  – чрез развиване на професионалните и личните им способности, укрепване на европейската идентичност и европейските ценности. „Еразъм+“ има за цел също да насърчава устойчивото развитие на своите партньори в областта на висшето образование и да допринася за постигането на целите на стратегията на ЕС за младежта. 

 

С бюджет от 26,2 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда евро за периода 2014—2020 г.), допълнени с около 2,2 милиарда евро по линия на външните инструменти на ЕС, обновената програма за периода 2021-2027 г. ще се използва за финансиране на проекти за мобилност с учебна цел и за трансгранично сътрудничество за 10 милиона европейци от всички възрасти и от всякакъв произход. Тя ще има за цел да бъде още по-приобщаваща и да подкрепя екологичния и цифровия преход, както е посочено в европейското пространство за образование. Чрез „Еразъм+“ ще се подпомага и устойчивостта на системите за образование и обучение в условията на пандемията.
 

Основните характеристики на програма „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. са:
 
Приобщаване: предоставяне на по-добри възможности на хората с по-малко възможности, включително на хората с различен културен, социален и икономически произход, както и на хората, живеещи в селски и отдалечени райони. Сред новостите са възможности за индивидуален или групов обмен на ученици и мобилност за възрастни учащи. За по-малките организации, като училища, младежки асоциации и спортни клубове, ще бъде по-лесно да кандидатстват благодарение на дребномащабни партньорства и опростено отпускане на безвъзмездни средства. Програмата също така ще има по-международен характер с цел сътрудничество с държави извън ЕС въз основа на успехите на проектите за обмен и сътрудничество в целия свят в рамките на предишната програма. Такива проекти вече ще могат да се осъществяват и в секторите на спорта и професионалното образование и обучение.
 
Използване на цифрови технологии: пандемията подчерта необходимостта от ускоряване на цифровия преход на системите за образование и обучение. „Еразъм+“ ще подпомага развитието на цифрови умения в съответствие с плана за действие в областта на цифровото образование. Ще се предлагат висококачествено цифрово обучение и обмен чрез платформи като eTwinning, Портала за училищно образование и Европейския младежки портал и ще се насърчават стажовете в цифровия сектор. Нови формати, като например смесени интензивни програми, ще дават възможност за съчетаване на краткосрочна физическа мобилност в чужбина с онлайн обучение и работа в екип. Изпълнението на програмата ще бъде допълнително цифровизирано и опростено с пълното въвеждане на европейската студентска карта.
 
Екологизиране: в съответствие с Европейския зелен пакт програмата ще предлага финансови стимули на участниците, използващи устойчиви видове транспорт. Освен това ще се инвестира в проекти за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с околната среда, и ще се улеснява обменът, свързан със смекчаването на последиците от климатичната криза.
 
Възможности за младите хора: DiscoverEU вече става неразделна част от „Еразъм+“ и дава възможност на 18-годишните младежи да получат карта за влак, за да пътуват из цяла Европа, да се учат от други култури и да се срещат с други европейци. С „Еразъм+“ също така ще се подкрепят възможностите за обмен и сътрудничество чрез нови дейности за младежко участие, за да се помогне на младите хора да се научат да участват в демократичния живот и да се включат в него, като се повишава осведомеността относно общите европейски ценности и основните права и се организират срещи между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, на местно, национално и европейско равнище.

 

Чрез действията по линия на „Еразъм+“ за повишаване на устойчивостта в контекста на пандемията ще се мобилизират усилията на стотици хиляди училища, висши учебни заведения, институти за професионално обучение, преподаватели, млади хора, младежки и спортни организации, представители на гражданското общество и други заинтересовани страни. Програмата ще помогне за ускоряване на въвеждането на нови практики за подобряване на качеството и пригодността на системите в сферата на образованието, обучението и младежта на национално, регионално и местно равнище в цяла Европа.Повече за програмата ще откриете, като посетите официалната страница на програмата: Erasmus+ | Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (europa.eu) или страницата на Центъра за развитие на човешките ресурси Начало – HRDC
Повече информация за програмата е налична на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_bg
Източник: Европейска комисия