ЕС и Индия задълбочават отношенията помежду си

ЕС и Индия задълбочават отношенията помежду си
ЕС и Индия приеха историческо съвместно изявление на лидерите относно чистата енергия и изменението на климата. Изявлението беше одобрено от лидерите на срещата на високо равнище между ЕС и Индия в Делхи на 6 октомври 2017 г. Индия и ЕС са основни участници в прехода към чиста енергия и глобалните усилия за смекчаване и адаптиране към последиците от изменението на климата. И двамата спомогнаха за бързото ратифициране на Парижкото споразумение. 2Европейският комисар по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канее заяви: "Това първо заявление е свидетелство за най-високия ни политически ангажимент към Парижкото споразумение и прехода към чиста енергия. Днес ЕС и Индия обединяват сили, за да помогнат за постигането на Парижкото споразумение на практика и да засили сътрудничеството в областта на енергетиката, включително нови области на сътрудничество в областта на енергийната ефективност, интелигентните мрежи и мобилността с ниски емисии. Като се основава на ратификацията на историческото Парижко споразумение и на Съвместната декларация за партньорство за чиста енергия и климат, приета през 2016 г., и двете страни разглеждат действията в областта на климата и прехода към чиста енергия като императив за бъдещото развитие на техните общества. Те потвърдиха своите ангажименти по Парижкото споразумение и се съгласиха да засилят сътрудничеството, за да подобрят неговото изпълнение и да изпълнят амбициозните си цели. Приветстваха напредъка на Партньорството за чиста енергия и климата след миналогодишната среща на върха и потвърдиха ангажимента си към продължаващото сътрудничество в областта на възобновяемите енергии, интелигентните мрежи, енергийната ефективност и ефективното разгръщане на вятърната енергия в морето в Индия. ЕС и Индия постигнаха съгласие за по-нататъшно развитие на Партньорството, по-специално чрез улесняване на взаимодействието между ЕС и Индия между бизнеса относно изпълнението на ангажиментите за действие в областта на климата и сектора на чистата енергия и чрез разширяване на сътрудничеството с други области, включително зелено охлаждане, съхранение на енергия и усъвършенствани биогорива. Съществува ясна възможност за развитие и установяване на силно партньорство за намаляване на емисиите на парникови газове и повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата. Като се основава на съществуващия диалог, ЕС и Индия ще се стремят към конструктивно сътрудничество по изпълнението на националния план за развитие на Индия в областта на климата. Предстоящите събития в този контекст включват срещи на експерти, конференции и учебно посещение в Индия за индийски служители. Освен това ЕС и Индия ще работят съвместно, за да ускорят изпълнението на Международния соларен алианс, стартиран на конференцията за климата в Париж (COP21) през 2015 г. В този контекст те възнамеряват да си сътрудничат по подходите за финансиране на инвестициите за чиста енергия.
Източник: Европейска комисия