ЕС ще инвестира 180 милиона евро в авангардни цифрови технологии и изследвания

Тези инвестиции ще бъдат насочени към проекти, свързани с изкуствения интелект, роботиката и новите материали.
ЕС се готви да инвестира 180 млн. евро в революционни цифрови технологии след последната от поредицата покани по програма „Хоризонт Европа“, която стимулира съвместните научни изследвания и разработки в целия Съюз. Изкуственият интелект, роботиката и новите материали са сред ключовите технологии за прехода на Европа към цифрово, устойчиво и приобщаващо бъдеще. През март 2023 г. след процес на партньорска оценка бяха избрани общо 28 проекта.

Те имат за цел да въведат авангардните технологии там, където те могат да имат реално значение. Балансираното съчетание на участниците в проектите от академичните среди и научноизследователските организации с участници от промишлеността, включително силно представителство на МСП, ще ускори по-нататъшното разработване, внедряване и използване на очакваните резултати от проектите. Комисията все още трябва да извърши административни проверки, преди да подпише споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с одобрените участници в проекта. Планира се избраните проекти да започнат през юли 2023 г.

Изкуствен интелект и роботика в индустрията

Шестте избрани проекта с общ бюджет от 20 милиона евро ще стимулират внедряването на най-модерните европейски технологии в областта на изкуствения интелект и роботиката в промишлеността. Повече от половината от избраните участници, идващи от над 15 държави, са от промишлеността (половината от които отново са МСП), към които се присъединяват академичните среди и научноизследователските организации.

Избраните проекти имат за цел да осигурят на промишлеността по-автономни, лесни за управление и надеждни технологии в областта на изкуствения интелект и роботиката. В допълнение към напредъка на водещата роля на промишлеността, научноизследователските проекти постигат значителен напредък към прозрачността, отчетността, безопасността и сигурността на ИИ, в съответствие с ориентирания към човека подход на ЕС.

Основни проучвания в областта на изкуствения интелект

Шест проекта с бюджет от над 50 млн. евро ще обхванат по-основни изследвания в областта на ИИ.

Участващите екипи са от над 20 европейски държави. Те са предимно от академичните среди и изследователските организации, като една четвърт от тях са от промишлеността. Те ще обединят усилията си за изграждане на мрежи от най-добрите изследователски екипи по ИИ в Европа, като се съсредоточат върху фундаменталните изследвания.

Тези проекти ще разработват нови и иновативни техники за значително подобряване на работата на системите, базирани на ИИ, по отношение на точността, устойчивостта в множество контексти, способността да бъдат проверявани от хора и т.н.

Областта на Роботиката

В областта на роботиката осемте избрани проекта (с общ бюджет от над 60 милиона евро) ще включват участници от над 10 държави, работещи в академичните среди и научноизследователските организации, като над една трета от тях са от промишлеността (половината от които са МСП).

Целта на проектите е да се разработят технологии, които значително разширяват физическите възможности на роботите и подобряват енергийната им ефективност. Проектите ще изследват и иновативни концепции в областта на роботиката (например меки роботи – роботи, които са физически гъвкави и могат да се адаптират към околната среда).

Освен това проектите ще интегрират нови технологии в областта на роботиката, за да подобрят автономността на роботите, така че да се улеснят възможностите им да заменят хората и да поемат опасни, скучни и мръсни задачи или да изпълняват задачи, които са извън човешките възможности. Проектите ще работят и за подобряване на способността на роботите да си сътрудничат безпроблемно и да имат по-естествени взаимодействия с хора и други роботи.

Графен и 2D материали

В областта на графена и други двуизмерни (2D) материали осем проекта с общ бюджет от над 40 милиона евро ще ускорят технологичните разработки и ще подпомогнат създаването на силни европейски вериги за доставки в четири области: съхранение на енергия, биомедицински приложения, композити, покрития и пяна на основата на 2D материали, както и електронни и фотонни устройства, сензори и системи на основата на 2D материали.

Повече от една трета от участниците са от промишлеността, друга една трета са от научноизследователски организации, а останалите са от висши или средни учебни заведения.

Избраните проекти ще използват уникалните свойства на 2D материалите за разработване на нови устройства и системи за съхранение на енергия, които могат да надминат настоящите технологии, и за биомедицински приложения, които могат да подобрят ефикасността на диагностиката и терапиите, както и за нови композити, покрития и пяна, които могат да допринесат за справяне с екологичните предизвикателства.

В по-далечна перспектива някои от избраните проекти ще работят по разработването на следващото поколение усъвършенствани електронни и фотонни устройства, сензори и системи на базата на 2D материали с подобрена производителност и намалено потребление на енергия.

Източник: EU to invest €180 million in cutting-edge digital technologies and research | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)