ЕС стартира спътникова система за свързаност и засилва действията за управление на космическия трафик за по-устойчива Европа

ЕС осъществява амбициите си в областта на космическото пространство, като внася две инициативи — предложение за регламент за базирана в космоса сигурна свързаност и съвместно съобщение относно подхода на ЕС към управлението на космическия трафик . Космическите технологии са незаменими за облекчаване на всекидневието ни, тъй като допринасят за цифрово, екологично и устойчиво бъдеще за нашата планета. Като значима космическа сила, космическата програма на ЕС вече предоставя ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни приложения, например в подкрепа на транспорта, земеделието, реакцията при кризи или борбата с изменението на климата.
В днешния цифров свят космическата свързаност е стратегически актив за устойчивостта на ЕС. Тя поддържа нашата икономическа мощ, водещите ни позиции в цифровата сфера и технологичния ни суверенитет, конкурентоспособност и обществен напредък. Сигурната свързаност се превърна в обществено благо за европейските правителства и гражданите. Затова Комисията представя амбициозен план за базирана в космоса сигурна комуникационна система на ЕС, която:
– гарантира дългосрочното наличие на непрекъснат достъп в световен мащаб до сигурни и рентабилни спътникови съобщителни услуги. Тя ще подкрепя защитата на критичните инфраструктури, наблюдението, външните действия, управлението на кризи и приложенията от жизнена важност за икономиката, сигурността и отбраната на държавите членки;
– позволява осигуряването на търговски услуги от частния сектор, които да улеснят достъпа до модерни, надеждни и бързи връзки за граждани и предприятия в Европа, като включат и мъртвите зони в комуникацията и гарантират съгласуваност между държавите членки. Това е една от целите на предложеното цифрово десетилетие до 2030 г. Системата ще осигури също така свързаност в географски райони от стратегически интерес, например Африка и Арктика, като част от стратегията на ЕС за Глобален портал.

Предвид новите предизвикателства и засилената международна конкуренция обаче, космическата политика на ЕС трябва постоянно да се развива и да се адаптира, за да може да се възползва от предимствата, които космическото пространството носи.

Повече информация: тук.
Източник: Европейска комисия