„Твоята първа работа с EURES“ – схема за мобилност и заетост

„Твоята първа работа с EURES“  – схема за мобилност и заетост
„Твоята първа работа с EURES“ е целева схема за мобилност, създадена да окаже помощ на младите хора, които търсят работа в определен сектор, страна или група от страни и които имат склонност към мобилност и са решили да се местят в друга държава. „Твоята първа работа с EURES“ е отворена за млади кандидати за работа и работодатели от 28-те държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Кандидатите трябва да бъдат граждани и законно пребиваващи в някоя от тези държави. Схемата има за цел да помогне на млади хора на възраст до 35 години да намерят работа, стаж или практика в друга държава членка, както и на работодателите да намерят уменията, необходими за тяхната дейност. Дейностите се изпълняват от консорциуми, които се ръководят от службите на EURES и в които участват поне седем държави. „Твоята първа работа с EURES“ функционира като пилотен проект между 2012 г. и средата на 2015 г. Това „подготвително действие“ беше финансирано от бюджета на ЕС за 2011 — 2013 г. Целта беше да се помогне на младежите в ЕС на възраст между 18 и 30 години да намерят работа, стаж или практика в някоя от страните от Съюза. В доклада за междинна оценка на „Твоята първа работа с EURES“ се прави преглед на постигнатите през първите две години резултати и на основните предизвикателства в бъдеще. В окончателния доклад за „Твоята първа работа с EURES“ за периода 2012—2015 г. са представени резултатите и постиженията на подготвителното действие. Предстои доклад, в който ще се направи преглед на разходите, ползите и резултатите от това действие, както и на бъдещите възможности. Очаква се положителни резултати и оценка.
Източник: Европейска комисия