Еuropean Youth Foundaiton: Грантове за международни младежки дейности

EUROPEAN YOUTH FOUNDATION: ГРАНТОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Европейската младежка фондация е отворила грантова схема за международни младежки дейности. Някои от грантовете са отворени само за определени видове организации както следва:

Международна дейност може да се организира от международни неправителствени младежки организации,  международни мрежи и  регионални мрежи, национални НПО. Дейността, трябва да бъде разработена в партньорство с поне 3 други национални неправителствени организации или мрежи от различни страни или с една международна неправителствена организация или мрежа.

За работен план могат да кандидатстват международни младежки неправителствени организации и международни мрежи. Планът трябва да е съставен от няколко международни или местни дейности и да е част от плана/стратегиятазадейност на организацията за следващата година. При кандидатстване за работен план ЕМФ може да подкрепи една, различни или всички от предложените / планираните дейности.

За структурни грантове за две последователни години, може да се кандидатствана всеки 2 години (срок 2013 г., 2015 г. и т.н.). Грантовете са достъпни само за международни младежки неправителствени организации и международни мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (грант ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център). Въпреки това, субсидията трябва да бъде потвърдена след 1 година. Предложение за еднократен структурен грант може да бъде подадено от регионални мрежи, които са получили подкрепа за най-малко три международни дейности по време на 3 предходни години (помощ ЕМФ или учебнасесия загодишната програма на Европейския младежки център).

Пилотната дейност е отворена за регионални мрежи, национални и местни младежки неправителствени организации. Пилотните дейности трябва да отговорят на предизвикателството в обществото, те трябва да са "интервенции", да имат европейско измерение (участващи страни, контекст и т.н.), иновативна методология и ясно местно значение. Пилотните дейности също могат да бъдат извършвани от международни неправителствени организации/мрежи като част от техния план за работа и в сътрудничество с местни неправителствени организации.

Срокът за кандидатстване е текущ.

Повече информация за грантовете можете да намерите на следния интернет адрес:

http://ngobg.info/bg/financing/308-european-youth-foundation-грантове-за-международни-младежки-дейности.html